برای ديدن صفحات آرشيف پيشتر از تاريخ های بالا در اينجا کليک کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عقايد  نويسندگان  لزوماً  نظر  «فــــردا»  نمی  باشد

 

 

صفحات آرشيف پيشتر از 17 نوامبر سال 2004

 

۱      ٢     ۳       ۴  

 

 

 

سی و يک جام زهر

نوشتهء ميخاييل ميخاييلوويچ زوشينکه

برگردان: صبورالله سياه سنگ

 

سرنوشت غم انگيز
در افغانستان

برگردان: حکيم سروری

 

امـيـد

اعظم خجسته

 

چـلـيـپـا
طنزی  از

واحد نظری

 

" از خودکش بيگانه پرست "

آصف بره کی

 

ياد وطن

سيما فقيری

 

انتظار

صـنـــم

 

تاج آسيا

 ناتور رحمانی

 

چند شعر
از زمری پائيز نثاری

فرستنده: فضل رحيم رحيم

 

يادِ آن «گل سوری» گلستان شعر فارسی
قهــــار عاصــــی

نوشتهء عزيز الله ايمــا

 

افغان، افغانی، افغانستانی

خليل الله معروفی

 

" بيا و به امامت مردم نماز کن"

ايشـــرداس

 

غارت هـــوش

احسان پاکزاد

 

دو تأليف ارجمند
از نصـير مهــــرين

فـــردا

 

چشم ها را بايد شست

نقدی بر نقد

نبی عظيمی

 

يک تولد ديگر

آذريون از کابل

 

درباب کتاب ارجمند
طعم ناخوشايند استعمار

فـــردا

 

دختران خانه های پدری

شعری در سوگ ليلا صراحت

(از طيبه سهيلا)

 

من آواره ميميرم

خالده فروغ
در سوگ ليلا صراحت

 

چگونگی رسانه ها
و اثرگذاری آن بر رشد بشری افغانستان

(بخش دوم)

پـــرتو نادری

 

بازگشت به خويشتن

خواجه بشيراحمد انصاری

 

دو سال از مرگ اندوه آفريدهء
دکـــــتور جـــاويد گذشت

نصير مهرين

 

يادبودی از نينواز
هنرمند فقيد و آزاده

امام عبادی

 

پرســــتو های کابل

بشـــير سخاورز

 

شــــهر من

شعر و خوانش از

محمد کاظم کاظمی

 

پابلو نرودا
سدهء از شعر و مقامه

بشـــير سخاورز

 

چهار سرودهء کوتاه

از صبورالله سياه سنگ

 

 

آگـــا هـــی

جشنواره ادبی قند پارسی

 

....................................................

....................................................

 

 

هفتهء ويژهء جاودانياد خانم ليلا صراحت روشنی

(همه لينک ها در پايان)

 

 

روشنی به تاريکی نشست

پيام فــــردا در سوگ ليلا

 

خاموشی ليلا صراحت روشنی

واصف باختری

 

به شکوه شعر و شهامت،
به روشنی اقتدا کنيم!

اکـرم عثمان

 

نامهء سرگشاده يی به
ليلا صراحت

لطيف ناظمی

 

ليلی: غروبی در سپيده دم

صبورالله سياه سنگ

 

پيام انجمن فرهنگيان شهر هامبورگ

در سوگ ليلا صراحت روشنی

 

ليلی به خواب شد

کاوه آهنگ

 

به پويه فگند اسپ و "بنهفت" روی

برنا کريمی

 

خاک جای روشنی نيست

شريف سعيدی

 

دوباره زنگ بزن ليلا

سميع حامد

 

مرگ پايان کبوتر نيست

پرويز کاوه

 

مرثيهء برای روشنی

ناديه فضل

 

نهيب مرگ

احسان پاکزاد

 

حوا در قطعه يی از بهشت

ضيا افضلی

 

قفل خاموشی

فريبا آتش

 

دامن اشک

معروف کبيری

 

 

ليلی چرا بيقراری... 

 

در قحط سال آيينه و بهار...  

 

 

 

ای تک سوار کوره راه درد
آهسته تر بران!

پروين پژواک

و

هـــژبــر شـــينواری

....................................................

....................................................

 

 

 

 

 

 

چگونگی رسانه ها
و اثرگذاری آن بر رشد بشری افغانستان

(بخش آخر)

پـــرتو نادری

 

غالب،
باران نرم بهاری بر شوره زار

بشـــير ســخاورز

 

ديروز را نمی توان فراموش کرد

نصـــير مهـــرين

 

سبز، سبزه و سبزينه

نوشتهء دستگير نايل

 

زامهــــــران
شمارهء سوم در دو بخش

  

انتشارات هژبر

 

 

بزرگداشت از
فيض محمد کاتب در لندن

انجمن هنر و فرهنگ افغانستان

 

فـــــردا  ٢۹

از چاپ برامد

 

شيون کابلی
بزرگمردی در تبعيد

اکرم عثمان

 

چگونگی رسانه ها
و اثرگذاری آن بر رشد بشری افغانستان

(بخش سوم)

پـــرتو نادری

 

درامه ای بنام القاعده

عصر دولتشاهی

 

رفعت حسينی
بر چکاد ديگر آفرينش هنری

(رفعت حسينی)

نوشتهء اکرم عثمان

 

فصل عشق
گوهر سکوت و تقدير

از ترانه جوانبخت

 

... و ترا می جويم

داکترسيد اکبر زيوری

 

کاج دو صد ساله

صبورالله سياه سنگ

 

کاروان شعر
برای صلح و دموکراسی ...

ايشرداس

 

فکـــاهی

محمد احسان پاکزاد

 

ناهمخوانی های املايی و
 سردرگمی های چند در نوشتن ...

نبی عظيمی

 

بـــازگـــو

صنم

 

به بهانه ی صدمين سالگرد
« پابلو نرودا»

احمد شاه عبادی

 

به مناسبت سالروز آزادی

پيام کلوب قلم

 

چگونگی رسانه ها
و اثرگذاری آن بر رشد بشری افغانستان

بخش اول

پـــرتو نادری

 

انتخابات آزاد
پيش شرط حقانيت و قانونيت يک نظام سياسی

داکتر اسد آصفی

 

خاورميانه بزرگ
آنجا که جغرافيه نيز تکرار می شود!

خواجه بشير احمد انصاری

 

حسرت کـــابــــل

ايشرداس

 

افغانستان و محمددين زاخيل
بر صليب
« رنج های مسيح »

هـــژبر شــينواری

 

گذرگاه هوس

احسان پاکزاد

 

حسرت پرواز

صــــنم

 

 

....................................................

....................................................

 

 

هفتهء ويژه  به مناسبت راه اندازی محافل بزرگداشت

از کارنامه های ادبی ــ فرهنگی  داکتر اکرم عثمان در

شهر تورنتو  ــ کانادا

(همه لينک ها در پايان)

 

راهی از « تورنتو»
بسوی افغانستان!!

داکتر اکرم عثمان

 

شام شعر ـ شام قصه

(افغان رساله / افغان پست)

گزارشگر: سيمين مکث

 

آفتاب آمد دليل آفتاب!

پيام افتتاحيه

احمد شاه هوتکی

 

سلام به آنکه در
نام مستعار نميگنجد

صبورالله سياه سنگ

 

شعر و تابلو
اهدا به داکتر اکرم عثمان

پروين پژواک و هژبر شينواری

Video Clip

 

شخصيت زنده ی افسانه ی

آصف بره کی

 

البوم تصويری
شام شعر ــ شام قصه

عکس ها از

افغان رساله و فــــردا

 

بزرگداشت از حضرت مولانا
18 جولای ـ تورنتو

حميد ضرابی

(PDF)

 

البوم تصويری
همايش ادبی ـ فرهنگی

عکس ها از
مجلهء آشيان

 

دوباره می سازمت وطن

به خوانش اکرم عثمان

Video Clip

 

« مــرد و نامــرد»

داستان کوتاه

نگارش و خوانش از

اکــــرم عثمان

....................................................

....................................................