شريف سعيدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیلا صراحت هم رفت. یک بار دیدمش وهزار بار باهم حرف زدیم. یک شب در خانه اش د ر لایدن هلند ماندم وهزار شب از خانه ام بااو گپ زدم. شب های زیادی از تلفن و از موبایل شعر خواندیم.  از شاعران باسواد بود. اساسات شعر را می فهمید وشعر خوب می سرود. سرطان که آمد اول گیسوانش را ربود بعد زمینش زد ودندان هایش را شکست وبعد بیهوشش کرد وماه ها بین مر گ وزندگی آویختش. او غم بزرگ بود. عاشق شکست خورده بود. داغ مرگ های بی شمار دیده بود. خودش در خلوت خود سوخت. سرطان بی جهت سراغ او نیامد. سرطان پیشتر از او سراغ و طنش وآززوهايش آمد. سرطان تمام آرزوهایش را کشت.

 

برای ليلا صراحت روشنی که روزگار ظلمت شمع آجينش کرد.

  

 

 خاک جای روشنی نیست!

 

شریف سعیدی

 

 

فتیله چراغ را پاین بکش

می خواهم

در؛ شب باشد

دیوار شب باشد

دریچه شب باشد

 

فتیله ماه

در سیلاب ابرها ست

ماه می میرد!

 

چه کسی این همه گلوله را به من شلیک کرد؟

من غربال غربال غربالم

کبریت خبر مرگ روشنی

همه شمع های جهان را  در من ر وشن کرد!

 

دریا چیست به جز اشک همیشه ماهی ها

کوه چیست به جز عقده بلند خاک

دره چیست جز گریبان دریده آسمان

وزندگی چیست جز پستان دختر بالغی که در انتظار مکیدن کودکی ــ چروک می شود و می افتد!

 

لعنت به زندگی اگر اینسان است که

زنی تمام کودکی اش را به روی بوته های خار بدود

جوانی اش را بر روی میدان های مین

وسالخوردگی اش را در کوچه های آوارگی

آنجا که هر انسان سیم خاردارییست برای انسانی دیگر

 

لعنت به خاک اگر اینسان باشد که

یک نیمه اش انباشته از گل وشراب

ونیمه دیگرش تابه ی تابان برای پرندگان همیشه کباب

 

زمین دو روست

آفتاب دو روست

وانسان هزار رو

 

خلبان جت نمی میرد

تانکیست سرما نمی خورد

سربازپشت ماشه هیچ وقت سرفه نمی کند

 

تنها لیلاست که گیسوانش سرطان می گیرد

دندان هايش بر سنگ فرش خیابان می افتد

وچشمهايش رو به ديوار لاهه خشک می شود

 

عاشق همیشه زمین خورده است

حتی کنار دادگاه لاهه

عاشق همیشه زمین خورده است!

 

کنار دادگاه لاهه

ملاسویچ نمی میرد

بن لادن نمی میرد

شیطان نمی میرد

سگهای زندان ابو غریب نمی میرد

روشنی می میرد!

 

دنیا سیاه شده است

در؛ سیاه شده است

دیوار سیاه شده است

دریچه سیاه شده است

 

فتیله چراغ را پاین کن!

فتیله ماه را سيل ابرها می برد

فتیله ستارگان راپاین کن!

خاک جای روشنی نیست!

2004-07-23

 

 

 

 


 

 

 

صفحهء اول