در شمارۀ پیشتر فردا از وجود واقعی خشونت و افزایش روبه تزاید آن گفتیم.  اکنون که دیدارهای ناشفاف چندین ساله حکومتی های افغانستان  و درسال پسین، بیشتر