با به کارگیری فرم تماس برای ما نامه بنویسید

تماس

3 + 4 =

سر دبیر مجله فردا : عبدالرحیم غفوری

سر دبیر مجله فردا : عبدالرحیم غفوری

مدیریت مجله فردا خواهان برقراری تماس کاری و قلمی با تمام خوانندگان این مجله است، لطفن با مراعات قاعده های نشراتی ما برای ما بنویسید و پاسخ بگیرید.

OUR OFFICE

Box: 15029,10465 Stockholm

 

TELEPHONE

+ 46 704449869

DIRECT MESSAGE

far-da@outlook.com

Email: info@farda.org

rahim.ghafori11@gmail.com

Office