دکتور آرلی لویین به همه سلام عرض ميكنم و تشكر از...