زمزمه های شب هنگام 

زمزمه های شب هنگام

فریده انوری و اکرم عثمان

 

بهترین های مولانای بلخ به صدای اکرم عثمان

دزدیده چون جان می روی

by اکرم عثمان | زمزمه های شب هنگام

دزدیده چون جان می روی

by اکرم عثمان | زمزمه های شب هنگام

دزدیده چون جان می روی

by اکرم عثمان | زمزمه های شب هنگام

دزدیده چون جان می روی

by اکرم عثمان | زمزمه های شب هنگام

Albums

Akram-Osman

Farida Anwari

Short Stories

Poems

Zamzama Hai ShabHangam