برای شنيدن اين اشعار به پروگرام Real Player نياز است که با کليک نمودن روی اين نوشتار می توانيد آنرا بدست آريد.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

فريده انوری || حامد نويد || بهار سـعيد || انيسه لطيف دورانی || اکــرم عثمان

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

عزيز شنونده ی زمزمه ها را دعوت می کنيم

به شنيدن اشعاری از  رفعت حسينی به صدای شخص شاعر

 

 

 

در دشت های گيريه

رفعت حسينی

هميشه گی

رفعت حسينی

همسنگ قله ها

رفعت حسينی

حظور شتابان يادی

رفعت حسينی

کنار عرشه ی پوچی

رفعت حسينی

قصه های باران

رفعت حسينی

تا وادی سرسبز صدا

رفعت حسينی

 

 

اشعار رفعت حسينی در بالا