صفحات ديگر از
گنجستان کتاب

۱

٢

۳

۴

۵

 

 


 

 

 

 

 

 

 

قحط سالی

اکـــرم عثمان

 

از گنجستان کتاب

                                                 صفحهء ۱

 

 

 

 

معرفی کتاب

(فـــردا)

"قحط سالی" در قحط سال انديشه و فرهنگ

(اسحاق نگارگر)

نگرش کوتاه بر قحط سالی

(بشـــير ســـخاورز)

به بهانهء انتشار قحط سالی

( احمد شاه عبادی )

يادداشت هايی بر تازه ترين اثر ...

(ضيا افضلی)

پاسخ دکتور اکرم عثمان به ضيا افضلی

(دکتور اکرم عثمان)

 

برای خواندن درستنامهء بعد از چاپ اينجا را کليک کنيد.

ناشر

 

 

 

 

گلنار و آيينه

رهنورد زرياب

 

 

گلنار و آيينه رمانی در مايه های زيبا و ...

( ايشرداس)

جلوه هايی از رياليزم جادويی در داستان...

(نبی عظيمی)

در حاشيهء گلنار و آيينه

(رفعت حسينی)

آيينه يی در برابر گلنار و آيينه

(صبورالله سياه سنگ)

گلنار و آيينه از دريچهء ديگر

(نعمت حسينی)

 

نگينه و ستاره

پروين پژواک

 

      

يک مجموعهء زيبای داستان های کوتاه

 

پروين پژواک به دنبال چاپ مجموعه ء شعر هايش ـ اشک و شبنم ـ اين بار نگينه و ستاره را به دوستداران آثارش ارمغان کرده است که از ارج و منزلت بالايی برخودار است.مجموعه ء حاضر شامل دوازده داستان کوتاه است که هر يک در مايه های متفاوت نوشته شده اند اما مشخصهء عام اين قصه ها التفات خاص داستان پرداز به مسايل اجتماعی و درد و داغ استخوانسوزی است که دراين بيست و سه سال نصيب مردم ما شده است.

(فـــردا)

 

 

 

زندگی امير دوست محمد خان

تأليف موهن لال کشميری

ترجمه پوهاند سيد خليل الله هاشميان

 

زندگی امير دوست محمد خان امير کابل

 

مؤلف اين کتاب موهن لال کشميری است که فرستادهء خاص حکومت هندبرتانوی به دربار اميردوست محمد خان بود. او از شم سياسی و پژوهشی خاصی برخوردار بود و در موارد زيادی خودش ناظر و شاهد وقايع بود و در ثبت رويداد ها تا جايی که منافع امپراتوری انگليس را زيان نمی رسانيد رعايت حقيقت و امانت کرده و خواننده را در جريان دقايقی ميگذارد که به ندرت در آثار مشابه و مماثل يافته می تواند....

(فــــردا)

 

 

گـُفاره و فصل ها

 مرتضی محمودی

 

 

گـــُفــاره و فــصل هــا

 

مرتضی محمودی از عزيزان صاحبدل و صاحب قلم ايرانيست که در محافل و نشست های افغانی ـ ايرانی با ما حشر و نشر داشته و مسايل عام فرهنگی بين فارسی زبان ها را با صميميت و الفت خاص مطرح کرده است.

او در هر نشستی با کلماتی عاری از تعارف و تکلف از همسويی و همدلی ملتهای ما سخن رانده و آرزومند تحکيم و تعميق اين علايق بوده است.

بدين منوال ذکر محامد و مهربانی های اين دوست فرهيخته هميشه بر زبان ما جاری بود تا اينکه گـُـفاره و فصلها مجموعهء داستان های کوتاهش به ادارهء نامهء فردا رسيد

(فــــردا)

 

 

 

 

کتابفروش کابل

اسنه سيراست

 

کتابفروش کابل

 

كتاب فروش كابل تلفيقی از راپوری برای دستگاه های نشراتی، سفرنامه و باز يك رمان ميباشد. جا نه افتادن اين كتاب در يك فرم (ساختار)، به جای آنكه نقطه ضعف آن باشد، توانسته كه بر عكس متجلی كاری منفرد به نويسنده و با ابتكار نوين عرضه گردد. كاری كه اگر به آن به عنوان سفرنامه بنگريم، می تواند شرح كشوری باشد و مردمی و شيوه زندگی آنها با زيبايی و زشتی هايش، اما اگر به آن كسوت يك راپور را بدهيم، خواهيم دريافت كه كتاب شاهد عينی از آنچه در روز و شب در ....

(بشـــير ســخاورز)

 

 

 

قطعه ای از بهشت

علی پيام

 

 

علی پيام و فراز ديگر

 

اخيراً مجموعهء شماری از داستانهای کوتاه هموطن سخنور و سخن شناس ما علی پيام به ادارهء مجلهء فردا رسيد که خبر از نفاست طبع و ورود کامل نويسنده به هنر داستان نويسی ميداد.

علی پيام که سالها به اينطرف بنا به وضعيت بسيار طاقت فرسای زندگی ناگزير به ترک يار و ديار شده است و در غربت بسر ميبرد از فرهيخته گان و نويسندگانيست که در عرصه های مختلف علوم اجتماعی چون حقوق، جامعه شناسی و ادبيات قلم رانده و مقالات ممتعی به نشر رسانده است.

(فـــردا)

 

 

 

 

سبزينهء شرقی

و

 چند مقاله

 

 

 

 

بشير سخاورز

 

 

 

سبزينهء شرقی   و چند مقاله

 

جناب بشير سخاورز افزون بر تحقيقات دامنه دار در عرصه های هنر و ادبيات و ديگر شاخه های علوم بشری، در سه چهار سال اخير دو کتاب ارزشمند بنامهای سبزينهء شرقی و چند مقاله به نشر سپرده است که اولی مجموعهء بخشی از اشعار اوست و دومی گردآمدهء شماری از نوشته هايش می باشد که وقف تأثير مشروطيت بر شعر ما، صعود و نزول سبک هندی و وظيفهء شعر شده است.

(فـــردا)

 

 

 

 

هزاره های افغانستان

 

 

 

 

دکتور سيد عسکر موسوی کابلی

 

 

 

هزاره های افغانستان يک اثر محققانه و ...

 

اخيرأ کتاب ارزشمندی تحت عنوان هزاره های افغانستان بدست ما رسيده که در نوع خودش نه تنها کم نظير بلکه بی نظير است.

اين کتاب محصول سالها پژوهش ، تأمل و تحقيق دکتور سيد عسکر موسوی کابليست که در ۳۱۳ صفحه با قطع مناسب، صحافت زيبا و کاغذ مرغوب از سوی انتشارات فرهنگی هنری نقش سيمرغ تهران به نشر رسيده است....

(فـــردا)

 

 

درد دل قلم

احسان الله سلام

 

درد دل قلم

 

طنز نويسی به مفهوم متداول در جهان پيشرفته، سابقهء زيادی در کشور ما ندارد و تعداد کسانی که اين ژانر ادبی را  در اين سامان به نيکويی پرورده اند انگشت شمار اند و احسان الله سلام از طنز نويسان موفقيست که در رديف آن عدهء معدود جا می گيرد.

او در سال 1340 خورشيدی در شهر فيض آباد بدخشان به دنيا آمده و دانش آموختهء دبستان غياثی جِرم بدخشان و ليسهء نادريهء کابل می باشد.

(فـــردا)

 

 

 

سايه های هول

محمد نبی عظيمی

 

 

 

سايه های هول يک رمان جالب و ...

 

سايه های هول ـ رُمان حجيمی در مايه های سياسی و اجتماعی ـ که خبر از ذوق ادبی و لطافت طبع نويسنده ميدهد و رخداد های جنگ مقاومت و جنگ داخلی را هنرمندانه بيان ميکند. ادارهء فردا سايه های هول را رُمان جلبی يافته و خواندنش را به علاقمندان آثار آفرينشی توصيه می کند....

(فـــردا)

 
 
ديگر صفحات از گنجستان کتاب

1  -  2  -  3  -  4