برنامۀ رونمایی کتاب ناشناس ناشناس نیست، برگزار نمی گردد!

Apr 5, 2019 | بخش اجتماعی, بخش ادبی, هنر و ادبیات

 کلوب قلم افغانها در سویدن بر اساس ملحوظات و
مصلحت هایی که در روزهای اخیر گواه آن هستیم، تصمیم  گرفته است که
از برگزاری برنامۀ ۶ اپریل «رونمایی کتاب ناشناس ناشناس نیست»،
صرف نظر نماید.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments