Farda فـــــردا

 

 

 

 


 

 

 

 

 

بخش اول


بخش دوم


بخش سوم


بخش چهارمبخش پنجم


بخش ششم


بخش هفتم


بخش هشتم
 

 

بخش نهم


بخش دهــــــم


بخش یازدهم


بخش دوازدهم


بخش سیزدهم


بخـش چهـاردهـم/ پانزدهـم


بخـش شــانزدهـــم


بخـش هـفــدهـم

 

 

بخـش هـــژدهـمبخـش نزدهــــــم


بخش بیســـتم


بخـش بیسـت و یکم


 

بخـش بیسـت و دوم

 

 

بخـش بیســت و ســوم

 

 

بخـش بیسـت و چهـارم

 

 

بخـش بیسـت و پنجـــم

 

 

بخـش بیسـت و شــــشـم

     

 

 

(بخـش بیسـت و هـفـتـــم)

صبورالله سـیاه ســنگ
hajarulaswad@yahoo.com

 

ســـپاس

"و آن گلوله باران بامــداد بهــار" پدید نمـی آمـد، اگـر یاری و یاوری مهــربانانه کسـانی نمـیبود. با سـپاس فـراوان از:

1) آنانی که از هـمـان آغـاز با فـرسـتادن آگاهـیهـای ارزشـمـند در بهتر سـاختن این زنجـیره کـمک کـرده اند: نیلاب سـلام، ادریس زمـان، فـریبا آتش، شـکـرالله شـیون، احـمـد پوپل، عـبدالفـتاح غـفــوری، عـبدالـرزاق غـفـوری، مـحـمـد نبی عـظیمـی، دکـتور داوود جـنبش، عـبدالغـفـار فــراهـی و خـان آقـا سعـید

2) کسـانی که از نوشـته هـا یا گفـته هـا شـان بهـره گـرفـته شـده اسـت: دکـتور ظاهـر طـنین، دکـتور عـاصم اکـرم، جـنرال نذیر کـبیر سـراج، جـنرال مـحـمـد نبی عظیمـی، الف هـارون، حـامـد، دیپلوم انجـنیر کـریم عطـایی، جـنرال امـام الـدین، مـحـمـد آصف آهنگ، ادریس زمـان، مـحـمـد صدیق فـرهنگ، اکادیمـیسـین دسـتگیر پنجشـیری، سـلـیمـان لایق، عـبدالغـفـار فـراهـی، خـان آقـا سعـید، فـرهـاد لبیب، مـحـمـد اکـرام اندیشـمـند، سـلطـان علـی کـشـتمـند، باقـی سـمـندر، رزاق مـامـون، شـیر سـاپی، عـبدالحق مجــددی، دکـتور فضل الله مجـددی، دکـتور حسـن شـرق، عــزیز آریانفـر، سـمـن، دکـتور داوود جـنبش، مـحـمـد اقبال وزیری، اکادیسـمـین مـحـمـداعظم سـیسـتانی، حفـیظ الله خـالـد، جـنرال پادشـاه مـیر، حـمـید مـهـمـند، مـحـمـد آصف صافـی، طـارق بزگـر، دکـتور عـبدالجـلـیل زلمـی، غـلام رسـول باوری، انجـنیر نجـیب الله داوری، دکـتور حلـیم تنویر، عزیزه رزبان، ملـیحه نایاب، عـبدالجـبار ثابت، فقـیر مـحـمـد ودان، جـنرال خـوشحال پیروز صافـی، جـنرال خطـاب جـانباز، جگـتورن فضل الـرحـمـان تاجـیار، عـبالصمـد ازهـر، جـنرال قـادر، غـوث الـدین فـایق، عـبدالـرحـیم شـادان، عـبالحـمـید مبارز، صـالح مـحـمـد ابرار،Louise Dupree, Frank Clements, Albert Linette, Makhmut Akhmetovich Gareev, Carlotta Gall, and Lalit Kumar Jha

3) دوسـتانی که با فـرسـتادن عکسـهـا، سـیدیهـا، کسـتهـای شـنیداری و دیداری، mp3 و یادگارهـای ارزنده دیگـر این کار را رونق بخشـیده اند: ادریس زمـان، غـوث جـانباز، ملـیحـه احـراری، فـریبا آتش، نیلاب سـلام، بتینا ییرشـکی، ژولیا میتینکووا، گـورگی پتروویچ ایژوف، شـیر سـاپی، مـحـمـد حـسـن ولســمل، ذبیح الله امـانیار و مـنیر کبیر

4) یارانی که به چندین شـیوه دیگـر کـمک کـرده اند: رحـمـت آریا، غـوث جـانباز، ژولـیا مـیتینکـووا، یحـیا سعــدزوی، ولـی باز، دکـتور مـحـمـد اکـرم عثمـان، حفـیظ الله خـالـد، کـمـال پرواک، دکـتور صـادق فـطرت ناشــناس، دکـتور لطیف طبیبی، دکـتور حـمـید حامـی، زرین انزور، دکـتور خـوشحال روهـی، نجـیب سـلطـانی، وحـید صمـدزی، دکـتور شـاه محـمـود چوپان، کاوه شـفق آهنگ، دکـتور مـحـمـد انور غریو، عـارف گذرگاه، دکـتور عـبدالجـلـیل زلمـی، مـحـمـد آصف بره کی، عـبدالمجـید راغسـتانی، عـبدالاحـد سـرتیپ، قـاضی سـید مـوسـی هسـتی، مـحـمـد شـاه فـرهـود، قـیس کبیر، زبیر وکیلـی، اسـد نجفـی، احسـان الله شگیوال، کـریم حقـانیار، طـارق بزگـر، احـمـد شـاه عـبادی، بشـیر مـومـن، نصیر القـاس، دکـتور واسـع خـاکسـتر، انجـنیر اسـمـاعـیل، مـحـمـد ظاهـر ملک بابا، حـمـید عمـریار، ســلطان رضـوی، عبدالله نورزاد، عـارف خــزان و کبیر امـیر

سپاسگــزاری ویژه

5) سپاس ویژه از دوسـت بسـیار زیاد گـرامـی و گـرانسـنگ "ع.س" که با سـخـنان گـرانبهـایش در هـر شـمـاره مـرا رهنمـایی کـرد و در پایان خـواسـت نامش در این نوشـته نیاید.

6) تشـکـر فـراوان از چهـار تن از بلندپایگان پیشـین حـزب دمـوکـراتیک خلق افغـانسـتان که در بهبود این نوشـته یاری رسـاندند و خـواهش کـرده اند نامـهـا شـان هـرگز در جـایی یاد نشـود.

7) "و آن گلوله باران بامـداد بهـار" هـر گز نمـیتوانسـت خـوانندگان فـراتر از سـایتهـای کابل ناتهـ و فـردا داشـته باشـد، اگـر اندیشـمـندان، پژوهـشگـران و فـرزانگان زیرین در چندین سـایت، وبلاگ و رسـانه هـای چـاپی با نوشـتن بیشـتر از هـفـتاد بازتاب و پیام به گسـترش پیشبینی ناپذیر آن در چهـار گوشـه جهـان نمـیپرداختند:
زبیده تیمـور، فـرشـته حضرتی، گوربز خـان عطـا خیل، طوطـا خیل، مـهـدی نیک آیین، درویش نیک اندیش، درویش دریا دلـی، نصـیر مهــرین، مـحـمـد عـمـر راوی، نصـرالله زرداد، بریالی شــنوا، حــمـید فـرهـاد، احسـان خـوشـدل، فـرهـاد صحـراگشـت، فـردوس کاوه، اوسـتا کابلـی، سـلـیمـان راوش، عظیم بابک، اکه سخی، خـالق کاپیسـایی، اطـرافـی، دشـنه خراسـانی، عمـر ســنایی، گل مکی، مـتولـی رحـمکیان، محب نعـیمـی، ولـی بگـرامـیان، پروانه شـاد مـهـر، صنوبر آریایی، نعـیم البرز، فـرید آریانژاد، فـریدون زاده، فـرهـاد توانا، علـی عـباسـی، رامـین راضی، هـوشـنگ احـمـد ولـی، نسـرین سـمـنگانی، نسـترن آسـتانه، سـه نقطه، نورتن، پویا، رزمجو، غـزنوی، نوری، پری، احـمـدی، سـروری، رویا، نادر، وارسـته، پرسـتو، مـهبانو، زلفـیه، نذیر، هـندیه، خـورشـید، بهـاره، خمـاری و چند تن دیگـر با نامـهـای مسـتعـار

ناسپاسـی مـیبود اگـر از دلبسـتگی زیبانویسـان بالا به این زنجـیره یاد نمـیکـردم.  

8) سپاس از ایشـور داس، عـبدالفـتاح غـفـوری، رحـیم غـفـوری، عـبیدالله حـمـیدی، مـحـمـد طـارق بزرگـر، علـی امـینی، ســخیداد هـاتف، اقبال علـیشـاه دهقـانپور، کامـران مـیر هزار، مـریم محـبوب، زلمـی باباکـوهـی، مـحـمـد رئوف مـهـدیزاده کابلـی، و گـردانندگان گـرامـی سـایتهـای جـاودان، خـاوران، شـبکه اطلاع رسـانی افغـانسـتان، افغـان جـرمـن، افغـان_پرس، پندار، مـوج نو، سـایه، هـارمـونی، نیزار، خمخـانه و رسـانه هـای درونمـرزی که نتوانسـته ام نامـهـا شـان را بیابم. 

9) تشـکـر از هـمـه خـوانندگانی که شـکیبایی دید زدن "و آن گلوله باران بامـداد بهـار" را داشـتند.

در پایان، پوزش مـیخـواهـم از هـر آنکه به اندازه یک حرف در اینجا کمک کـرده باشـد، و از او با سـپاس یاد نکرده باشـم.  

[][]

ریجـاینا (کانادا)
بیسـت و هشـتم اپریل 2009

 

پایان

                                                                               

اجتماعی ـ تاريخی

صفحهء اول