حمله در پنتاگون و مرکز جهانی تجارت در امريکا از ديد ما جنايت عليه بشريت است ما در هر نقطهء اين کرهء خاکی که يک انسان به ناحق ترور می شود خود را همدرد بی گناهان می دانيم و تروريزم را با تمام اشکالش چه مذهبی، چه دولتی و چه فردی محکوم می کنيم.

 

 

 

 

 

 

در قبال حملهء تروريستی بر ايالات متحده امريکا

 

 

حق حيات ارجناکترين حق تبار انسان است و بعد از تهاجم تروريستی بر ايالات متحده امريکا چنين حقی به پيمانهء وسيع زير سوال رفته است.

برخی بر آنند که چنين حادثه ای جنايت کور و نابخردانه است.

برخی بر آنند که اين عمل، انفجار ناگهانی عقده های سربسته ای بود که از ديرگاه در بين ملل عرب بخصوص مردم فلسطين تراکم کرده بود و ايالات متحده امريکا آنرا سهل گرفته بود.

عده ای معتقد اند که اين کار جنايت بار برخاسته از کشاکش ديرينه دو نظام ارزشی و انديشه ای سنت گرایی و مدرنيزم است و می گويند که جوامع سنت زدهء شرقی چاره ای جز دستيازی به اقدامات فورانی ندارند و اين فاجعه خبر از آخرين تقلاهایی می دهد که يک جهانبينی محکوم به مرگ از خود بروز می دهد.

شماری آنرا حملهء عده ای تاريک انديش بر دموکراسی ميدانند و می گويند آزادی در خطر است.

تعدادی آنرا ناشی از پرادوکس رفاه و فقر و ضديت جنوب؛ با شمال می دانند. هر چه باشد از آنجا که کشور ما افغانستان يک ضلع قظيه را تشکيل می دهد و در محراق تبصرهء مبصران قرار گرفته است ما افغانها، خاصه اعظای کلوب قلم افغانها در سويدن وظيفهء خود می دانند که اشعار بدارند: ما همصدا با ديگر نيرو های صلح طلب و عدالتخواه جهان اعلام می کنيم که در هيچ جاه دنيا نبايد مردم ساده و متعارف و غير دخيل در سياستهای روز نقاص خطا های ديگران را بپردازند و مورد سوء قصد و تهاجم قرار گيرند.

حمله در پنتاگون و مرکز جهانی تجارت در امريکا از ديد ما جنايت عليه بشريت است ما در هر نقطهء اين کرهء خاکی که يک انسان به ناحق ترور می شود خود را همدرد بی گناهان می دانيم و تروريزم را با تمام اشکالش چه مذهبی، چه دولتی و چه فردی محکوم می کنيم.

کلوب قلم افغانها اين ضايعهء بزرگ را به ملت و دولت امريکا تسليت می گويد و اميدوار است که با کوششی جهانی، ريشه های تروريسم خشکانده شود و حق به حقدار برسد.

صفحهء گذشته