آگهی
2019-12-15

خوانندگان گرامی مجله “فردا” به زودی مجلۀ فردا با نمای جدید و امکانات بیشتر، فعالیت های نشراتی خود را طبق برنامۀ قبلی دنبال خواهد کرد و از آنجایی که کار تخنیکی صفحه جریان دارد و باعث اختلالاتی در نشرات منظم ما می گردد، بدینوسیله به

آگهی

مجلۀ انترنتی فردا ( www.farda.org )

خوانندگان گرامی مجله “فردا”
به زودی مجلۀ فردا با نمای جدید و امکانات بیشتر، فعالیت های نشراتی خود را طبق برنامۀ قبلی دنبال خواهد کرد و از آنجایی که کار تخنیکی صفحه جریان دارد و باعث اختلالاتی در نشرات منظم ما می گردد، بدینوسیله به اطلاع میرسانیم که شمارۀ بیست و ششم، با تأخیر به نشر خواهد رسید.

با احترام
مدیر مسئول مجله “فردا”

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. "سقراط" نوشتن،...

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

خوانندگان گرامی فردا، خوشحالیم که با نشر (بیست و پنجمین شماره) دور دوم مجلهٔ انترنتی فردا، در خدمت...

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

خوانندگان گرامی، حدود ده ماه از شروع دور جدید نشرات "فردا" می گذرد. در طول این مدت، ۲۴ شماره فردا...