مرگ و زندگی

Oct 7, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

شعر:روپی کور
ترجمه: ظاهر تایمن

**********

من از خاک ام،

دوباره به آن بر خواهم گشت.

مرگ و زندگی دوستانِ قدیمیِ همدیگر اند،

و من، همگویی آن دو ام.

گپ و گفت شبانگاهی و،

خند و اشک شان.

در مرگ چیزی نیست که ازآن هراس کنم،

اگر من تحفه ی ام که، زندگی و مرگ به همدیگر می دهند.

پس، همیشه از آن ها بوده ام.

این جا هرگز از من نبوده.

________________________

Rupi Kaur روپی کور شاعر کانادایی هندی تبار

Rupi Kaur

از کتاب ” آفتاب و دخترانش “

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *