گذر آهنگران

Aug 11, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

بختیار امینی (از تاجیکستان)


********

گذر آهنگران

دیگرگونه از هر خانه

پتک آهنگران

**

چلهٔ تابستان

تندتر گام می زنند

سایه ها

**

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *