بسم الله

Aug 11, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

صوفی احمد علی قندهاری


********

بسم الله

هر که دارد هوس راه عدم بسم الله
وان که سر را بنهد جای قدم بسم­الله

دلت از مدرسه و صومعه گر گشته ملول،
بر در دير به تعظيم صنم بسم­الله

يار، سرمست برون آمده همراه رقيب
داده در کشتن ما دست به هم بسم­الله

چيست در مخزن وحدت دُر شهوار، بگو
گويم آن کس که بود واقف دَم بسم­الله

سنگ بر سينه و آه از دل ناشاد کشد
کيست کو حامل اين طبل و علم بسم­الله

ذات و اسما و صفات است در اين نکته نهان
مي توان شرح توانی به قلم بسم­الله

معني اش جان و دل و صورت احمد باشد
خاص بر لوح جبين است رقم بسم­الله

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *