غزل ( شعر پشتو)

Jul 29, 2019 | ادبیات پشتو, بخش ادبی, هنر و ادبیات

-عبدالهادی هادی

تا نه راپیل شوی یم تر تا پورې محدود یمه

نور نو د دنیا له ښې نه وتی یم نابود یمه

څه که زه اوبه شوم؟ د زمزم د چینې سیال شومه

یو څاڅکی خوله د غنمرنګې پر وجود یمه

وامې خله رجړومه کې د څنګ جیب کې مې وساته

تاته خو رانجه یم  د رقیب سترګو ته دود یمه

لمر مې په لمن کې دی او ستوري په ورغوي کې

ستا د تخیل د رنګینو د ښار حدود یمه

ناست یم له بیګا نه چې شهکار انځور دې وباسم

نوره مې تکمیل یې، زه دې سترګو کې کمبود یمه

مه وایه جانانه!چې هادي  خو رانه لرې دی

زړه کې دې اوسیږمه په خوب کې دې موجود یمه

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *