احمد تکل ( شعر پشتو)

ډيوه

د پسرلي آسمان ته

دمصنوعي امېد جيوه جوړوم

او ترې دژوند يوه آينه جوړوم

له يوه ستوري ځان ته

يوه ډيوه جوړوم

دخپلې خونې په تاخچه كې يې ږدم

ځه خير…!

كه په دې كمه رڼا

شپه سبا كولاى نه شم

خپل چاپېريال خو رڼولى شمه

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *