چند سرود کوتاه

Jul 1, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

حضرت وهریز


**********

چند سرود کوتاه

می روی، پر می کند بیهوده‌گی ظرف زمانم را

**

رها نمی کند اندوه
این گربه را
هم

**

وایلون می کرد
واویلا
پنجهٔ خنیاگر کوچه

**

فاجعه نیست
افتادن یک برگ
جزْ برایِ گُلِ یکْ برگْ

**

گل روی امروز- گرامی
بهتر شدن را
به فردا می گذارم

**

پیری
دندان ها می ریزند
دندان توقع-هم

**

 

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *