عبدالهادی هادی   


**********


سمندره!

سمندره، سمندره!

زما د زړه پرحال خبره

ما درواخله د زړه سره

کړه مې خلاص د ژوند له شره

×××

سمندره!

سمندره، سمندره!

زما د زړه پرحال خبره

ما درواخله د زړه سره

کړه مې خلاص د ژوند له شره

×××

سمندره، سمندره!

نن مې زړه د تا په شان دی

راکې ګډ عجیب توفان دی

زړه مې وران دی، زړه مې وران دی

×××

سمندره، سمندره!

بیوسي ده ، بیوسي ده

لوی جهان کې تنهایي ده

خوري مې، خوري مې مایوسي ده

×××

سمندره، سمندره!

هغه ښکلې غزلخوانه

نه راګوري اوس ناځوانه

ای! خپه ده له خپل ځانه

×××

سمندره، سمندره!

د ژوند لوری رانه ورک دی

دا خپل سیوری رانه ورک دی

یو روڼ ستوری رانه ورک دی

×××

سمندره، سمندره!

زړه مې چوي، زړه مې تنګ دی

لاس کې جام دی، جیب کې بنګ دی

ځم له ژوند سره مې جنګ دی

×××

سمندره، سمندره!

یوه ښکلې دعا راکړه

بې مانا یم، مانا راکړه

غنمرنګه مې بیا راکړه

×××

سمندره، سمندره!

زما د زړه پر حال خبره!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

گهواره؛ پایان یک رکود

گهواره؛ پایان یک رکود

سیامک هروی برگرفته از نشریۀ وزین « اطلاعات روز» درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی‌بی‌سی...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *