عبدالهادی هادی   


**********


سمندره!

سمندره، سمندره!

زما د زړه پرحال خبره

ما درواخله د زړه سره

کړه مې خلاص د ژوند له شره

×××

سمندره!

سمندره، سمندره!

زما د زړه پرحال خبره

ما درواخله د زړه سره

کړه مې خلاص د ژوند له شره

×××

سمندره، سمندره!

نن مې زړه د تا په شان دی

راکې ګډ عجیب توفان دی

زړه مې وران دی، زړه مې وران دی

×××

سمندره، سمندره!

بیوسي ده ، بیوسي ده

لوی جهان کې تنهایي ده

خوري مې، خوري مې مایوسي ده

×××

سمندره، سمندره!

هغه ښکلې غزلخوانه

نه راګوري اوس ناځوانه

ای! خپه ده له خپل ځانه

×××

سمندره، سمندره!

د ژوند لوری رانه ورک دی

دا خپل سیوری رانه ورک دی

یو روڼ ستوری رانه ورک دی

×××

سمندره، سمندره!

زړه مې چوي، زړه مې تنګ دی

لاس کې جام دی، جیب کې بنګ دی

ځم له ژوند سره مې جنګ دی

×××

سمندره، سمندره!

یوه ښکلې دعا راکړه

بې مانا یم، مانا راکړه

غنمرنګه مې بیا راکړه

×××

سمندره، سمندره!

زما د زړه پر حال خبره!

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *