چیزی کم است در دنیا

Jun 16, 2019 | ادبیات امروز, بخش ادبی, شعر و ادبیات

حضرت وهریز


چیزی کم است در دنیا

چیزی کم است در دنیا

مثلن علامت Wrong way در مسیر تصمیم گیری

مثلن دکمهٔ Undo در زنده‌گی

چیزی کم است در دنیا

مثلن آن برگهٔ Do not disturb در دستگیرهٔ مهمانخانهٔ حیات

مثلن برگهٔ Feedback در انتهای کارنامهٔ آفریننده

چیزی به شدت کم است

مثلن توانایی من

در برچیدن چین اندوه از دو کنار لبانت

مثلن پیوند ظاهر شادمانی تو با دلت

گریه می آرد،

لبخندی که از دل برنمی خیزد

مثل این است که لیموی پلاستیکی را از شاخ درختی بیاویزی

مثل این است که چیزی کم باشد در دنیا

چیزی دست نارسِ معمولی و ساده- اما گریزناپذیر

مثل لبخندبوسی که در نخستین روز آشنایی به من دادی

مثل هیجان آن نخستین آغوش دزدانه

مثل یک لقمه نان چرب در انتهای روزه داری یک مومن فقیر که مادرم بود

و اینهمه چیزهای اضافی

سرگشتگی من

من…

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *