زیر طبل تو نخواهم رقصید

Jun 2, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

سراینده: نیمو باسی شاعر نایجریایی 

نیمو باسی ـ عکس از Naturvernforbundet

سید فریدون ابراهیمی

برگرداننده: سید فریدون ابراهیمی


******

من زیر طبل تو نخواهم رقصید

اگر کشتزار ها را جنگل بخوانی

با تو هم آواز نخواهم شد

اگر خواب خصوصی سازی آب های ما را به سر پرورانی

با مشت های گره شده در برابرت خواهم ایستاد

اگر از تغیر اقلیم چنان وسیله یی برای زجرکشی من؛ اما رونق بازرگانی برای خود سود بجویی

پرده از ولع شریرانه ات بر خواهم داشت

اگر در پی غارت نفت خام و زغال و شن های قیردار سرزمینم برآیی

قطعن با من مقابل خواهی شد

و من برایت نه خواهم گفت

اگر برای جبران کسر کاربن و دیگر راه حل های واهی پافشاری کنی

نقاب از چهره ات خواهم کشید

اگر به این خباثت دوگانه ادامه دهی:

ظاهرن برای کاهش انتشار گاز های گلخانه یی و تحفظ جنگلات داد بزنی؛

اما در واقع دست از تخریب محیت زیست برنداری

و باغداران را از مزارع شان بیرون برانی

ترا به دادگاه اقلیمی خواهم کشاند

اگر هوا را آلوده تر کنی

و بدهی های زیست محیطی ات را نپردازی

همین زهری را که با برچسب پادزهر عرضه می داری به کامت فرو خواهم ریخت

اگر دست از دستبرد در ساختار ژنتیکی گیاه ها برنداری

و خاک به چشم خلق زده حقیقت آفتاب را پنهان کنی

سوء نیت ترا فاش خواهم کرد.

من زیر طبل تو نخواهم رقصید

اگر برای توسعه ی متعادل و پایدار گردن ننهی

راهکار های واقعی را نپذیری و به مادرزمین احترام نگزاری

هشدار!

اگر چنین نکنی

با تو هرگز همپیمان نخواهم شد.

هشدار!

ما زیر طبل تو نمی رقصیم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

۱۲ دسامبر ۲۰۱۷

تورنتو

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *