تخته نرد عشق

Jun 2, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

صوفی احمد علی قندهاری


******

غزل پانزدهم

تخته نرد عشق

به دکّان نَفَس دارم بنا آيينه سازی را
ندانم نسيۀ مستقبل و دينار ماضی را

نوای نای در گوشم خراش جان ضرور آرد

ز حلق شيشۀ رازم شنو غلغل نوازی را

سوار بارۀ باريک آه و هم عنان خضرم

به ميدان بقا تعليم يابم ترک و تازی را

دو شش در تخته نرد عشق، گر خواهی در اندازی،

به جای کعبتين انداز سر بر دار بازی را

به دوران، سرفراز از شاهد تجريد و تفريدم

بدان معراج، احمد! تن گدازی، تن گدازی را

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *