پلشتی

May 20, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

رفعت حسینی


*******

                          پلشتی

عهدِ شکستن

مستبدآمد…فسانه وار

فریادخاک به خون خفت

پاکیزگی به کوچ روآورد.

بیمارشدحتادرخت

معنی حرف آخرواول درشهر

                               گندید.

وبا هجومِ وحشت

                تأریخ گریه نمود

ورهایی

       درپسِ یک تیره دَرد

                          چهره نهان کرد.

۲۰۱۹ ـ آلمان

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *