بهانه ی گندم

May 13, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

هارون راعون


بهانه ی گندم

دنیا برای لطفِ  تکلم غنیمت است
انسان غنیمت است تبسم غنیمت است

تا اعتدالِ  نظمِ  جهان کم نیاورد
وزنِ  نگاهِ  حضرتِ  کژدم غنیمت است

حتا به وضعِ  حملِ  همه ساله ی زمین
احسانِ  سردِ  فصلِ  چهارم غنیمت است

اصلن مهم رها شدن از فقرِ  باهمیست
یا سیب یا بهانه ی گندم، غنیمت است

آدم شود بالاخره معنی میانِ جمع
حوّا  عقیده داشت که مردم غنیمت است

حجمِ  فن آوری مگر ابعادِ  انزواست
در این میانه گر نشوی گم غنیمت است

بعضن در ازدحامِ  نگه می رسی به عشق
در این زمینه گاهی تصادم غنیمت است

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *