دیگ و کاسه

Apr 28, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

نیلوفر ظهوری راعون


دیگ و کاسه

تو غرقِ بوی کاغذ، من بوی دیگ و کاسه
یک بار سوی من بین از روی دیگ و کاسه

چون یازده ستاده یک دست، پای جارو
یک دست در حسابِ زانوی دیگ و کاسه

با خنده ای ببخشا بر زلفِ بیشمارم
روزی نخی ازان گر شد موی دیگ و کاسه

گر دیر می برایم، مصروفِ چند کارم
آرای چشمِ خویش و ابروی دیگ و کاسه

یعنی چگونه فرصت دزدم که شعر نوشم
محرومِ چشمه گشتم با جوی دیگ و کاسه

هردوی ما به خانه وقتی که می درآییم
تو سوی میزِ خواندن، من سوی دیگ و کاسه

آقا کتاب! بگشا چشم و علاقه بنگر
من خانمِ ورق ها، تو شوی دیگ و کاسه

.

۱۹ اپریل ۲۰۱۹

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *