دوانفجار

Apr 28, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

فرید اروند


 

به یاد مظلومان که در هفت و هشت ثور قربانی شدند.

دو انفـــجار

اما، چرا، چگونه چنین بد سرشت بود
دوشیزه بهارمن این گونه زشت بود

دهقان ما که مور وملخ پروریده بود
انگار بی خیال بُد از آنچه کشت بود

موروملخ رسید برافگند باغ را
برکند هرچه خانه و دیوارو خشت بود

دوانفجار، آه، شکستن، سکوت و هیچ
این گونه غم پی آمد اردیبهشت بود

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *