دیوار رنگ (با کلیپ ویدیویی)

Apr 21, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

هارون راعون


 

دیوار رنگ

خانه رنگ و شهر رنگ و دشت رنگ و کار رنگ
عشق می ریزد به روی کوچه و بازار رنگ

آرزو هایی که در زندانِ ذهنِ ملتیست
نقش می بندد به روی صفحه ی دیوار رنگ

با هنر از جوهرِ اضداد جوشد آشتی
شیشه رنگ و سنگ رنگ، اغیار رنگ و یار رنگ

گرچه پیرنگِ جهان نیرنگِ رنگینِ کژیست
راستی می گیرد از چشمِ هنر بسیار رنگ

تا بیاندازی عروسِ طرحِ معنی را نقاب
روی تختِ تابلویش می کند دربار رنگ

رنگ، پهنای درخشانِ زبانِ صنعت است
قصه می گوید میانِ نقشه ی آثار رنگ

آی صورتگر! بکش رویِ زمین طرحِ دگر
تا بیاندازد کدروت را ز پا این بار رنگ

رسم کن بشکسته دستی را که می گیرد تفنگ
بی سیاه و سرخ برکش سبز را هموار رنگ

*

7 عصر یکشنبه 6 اگست 2017

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *