شعرِ سنگ

Apr 1, 2019 | بخش ادبی, هنر و ادبیات

رفعت حسینی


 

بخشیده به­ باشندگان افغانستان

* * * *

شعرِ سنگ

 

ای سنگ

ای تمامی خاموشی !

آیا

سکوتِ تو

درمانی ست

یا گونه یی تجسم ِ تنهایی

در شب ؟

. . . . ..

من

تشنهٔ صدای تو خاموشم!

* * * *

کابل

سیزده پنجاه وشش خورشیدی

از دفتر شعر «تصویر صدا»

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments