در عشق ما حذر

Mar 25, 2019 | ادبیات پارسی, بخش ادبی

(صوفی احمد علی قندهاری)


امروز روز قتل به سر مي رسد مرا
فردا چه غم؟ حيات دگر مي رسد مرا

خود آدم صفی شده مسجود در ازل
مسجودي ام ز ارث پدر مي رسد مرا

در عشق ما حذر، که به آن خو گرفته ايم
گويا که مُزد شب به سحر مي رسد مرا

بالد به خويش گلشن دل از نهال آه
در حيرتم که کی به ثمر مي رسد مرا

احمد ز خويشتن شده ام تا که در کنار
از هر کنار يار ببر مي رسد مرا

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments