سر و گلشن نازی

Feb 25, 2019 | بخش ادبی

میرزا محمد طاهر

بیا به عشوه به گلشن که سر و گلشن نازی
مدار مرکز حسن و نگار جلوه طرازی

برخ چو ماه تمامی بقد چو سرو و صنوبر
به عشوه کبک خرام و به جلوه شاهد نازی

چو خضر لعل لبت می دهد امید حیاتم
بیا و سایه فکن بر سرم که عمر درازی

برمز نقطهء خال لبت نهقته صد آشوب
به سحر چشم تو پنهان هزار شهبده بازی

تو شاه کشور حسنی و می سزد بتو جانا
که در میانه ء خوبان به حسن خویش بنازی

بخاک پای شریفت که نخل گلشن عمری
بسرو سرکش نازت قسم که سروفرازی

کجا روم چکنم چاره ء دل از کی بجویم
غم نهان بکه گویم که نیست محرم رازی

بخاک کوی تو طاهر نهاده روی ارادت
امید لطف تو دارد که شاه بنده نوازی

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments