بزرگداشت از مقام ادبی شاعر مطرح کشور عبدالباری جهانی

 

Updated : 26 - July- 2010

 

              

 


                   

 

 

      
                                                           

                                

 

 

  برای مطالب ويژهء گراميداشت

         روی اسم ها  کليک کنيد.

 

 

 

شبی با عبدالباری جهانی ( فردا)
 

 محترم  داکتر اکرم عثمان 
محترم کاندید اکادمیسین سیستانی
محترم صبورالله سـیاه سـنگ 

محترم ډاکټر حنیف بکتا ش
محترم انجینیر عبدالقادر مسعود

محترم  لطيف بهاند

محترم  محمد الله وطندوست        

 

دکلمه شعر 1 : محترم باری جهانی
دکلمه شعر 2 : محترم باری  جهانی                          

موسیقی1:  محترم زبور گلزاد و
 محترم  قدرت تلاش

 

موسیقی2:  محترم زبور گلزاد و
 محترم  قدرت تلاش

 

 

 

 

 

 

استفاده از مطالب و عکسهای ( فـردا) با ذکر نشانی مأخذ مانعی ندارد

 

This website is optimised with IE6+ and a screen resolution of 1024 X 768 or higher