صقحه ویژهٌ بزرگداشت خانم حمیرا نگهت دستگیر زاده
در استکهلم سویدن

 

Updated : 31 - Oct- 2009

 

              

 

                                       داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده
                                  جاودانه سیمای شعر معاصر افغانستان


داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده از بهترین های شعر معاصر افغانستان است. شخصیتی مالامال ااز نجابت و شجاعت دارد. صرف نظر از درجهء والای شاعر که خود نشانهء بارز سلامت ذوق و استعداد او است در گستره های دانش معاصر.......
                                             داکتر محمد اکرم عثمان

 

 

 

      
                             گزارش برنامه بزرگداشت از مقام بانوی شعر
                         داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاد در استکهلم سویدن

 

شب انسی با جمعی صاحبدل
ساعت نزدیک 4 عصر بود. نقش بدیع غروب ، آرام آرام در غرقاب شب فرو میرفت و ظلمت، زلفان تارش را بر
آسمان شهر می پراکند. در گوشه ء از شهر استکهلم، سالنی مالامال از حضور یک جمع مشتاق به ادب و هنر بود که گروه گروه و دسته دسته بداخل میامدند. علی الرغم هوای سرد بیرون و آنهم در ..................
                                                                                        رحیم غفوری

  


                                     زندگینامهء داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده


داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده در شهر سیندخت و رودابه ،در شهر خردو عشق در کابل به دنیا آمدپدربزرگارش در گوشه قران شریف پدریش نخست نام و تاریخ تولد او را
نوشت: "تولدی حمیرا جان ساعت ٨-٣٠دوشنبه شب تاریخ ٢٦ ثور سال ١٣٣٩ در شفاخانه مستورات شهر کابل." نخستین آموزش ها را از مادر و پدر که درس خواندگان آشنا با ادب .................
                                                                                                فردا

             
       در هودج یاد ها

به تاریخ 30و 31 اکتوبراز سوی کلوب قلم افغانها در سویدن به کنفرانس معلمان زبان مادری و شب ادبی دعوت بودم.

دو روز بود که در هوتل کوالتی، واقع شهر استکهلم سرگرم گفت و شنود با معلمان زبان مادری بودم .گیرایی گفت و شنود در باره شیوه های برتر تدریس چنان مرا به خود مصروف ساخته بود ...............
                                                                       حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

 

 

                              متن سخنرانی آقای مازيار قويدل

امروز اگر چه به نام بزرگداشت بانو حميرا نکهت، که يکی از کوشندگان پرکار گستره ی فرهنگی ما هستند از جا به جای جهان در اينجا گردآمده ايم، انگيزه ی بنيادين تر و نهادينه تری را نيز می توان در پس پرده ی اين گونه گراميداشت ها و بزرگداشت ها نهفته دانست. انگيزه ای پربار و از گـُل و بلبل سرشاری را که از فرهنگی کهن برخوردار است و ................
                                                                                         مازيار قويدل

 

 

                                             

                                
 

 

 

                              پیام استاد واصف باختری به مناسبت برزگداشت
                                            داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده


سلام بر خاتون شعر ، از ژرفای انزوای خاکستری خویش به شهبانوی آتشین زبان غزل درود می فرستم.
سپاسگزارم از برنایان و برنادیدارانی که این همایش
خجسته را برای گرامیداشت دختر شایسته ی مادر گیسو سپید زبان فارسی دری برپا داشته اند.
بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده فرزند برومند هرات ،فرزند افغانستان و فرزند جغرا................

                                                                        استاد واصف باختری  

 

   

 

 

 

                  متن سخنرانی داکتر لطیف ناظمی به مناسبت برزگداشت
                                     داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

درست 31 سال پیش از امروز در خانۀ دوستی مهمان بودیم که پس از صرف غذا چند ورق کاغذ به من سپرد و گفت که دوست و همسایه یی داریم که مرد نازنینی است و دختر جوانش شعر میگوید. این شعر را ها داده است تا تو ببینی که آیا او شاعر میشود یا نی .شعر ها را با خود گرفتم و به خانه بردم. چند روز بعد آن دوست که دیگر امروز در میان ما نیست ...............
                                                                               داکتر لطیف ناظمی

 

 

 


                                متن سخنرانی  آقای شبگیر پولادیان
                      

بازتاب صدا در " غزل غریب غربت"
هنگامی که فروغ فرخزاد این صدای خفه شده و به زنجیر بسته زن محروم و در بند را در مایه اصیل زنانه ی خود
صلا در داد ، صدا سلام شد؛ دروجودآنانی که آبستن قرن ها ناله و فریاد ودرد وخفه گی بودند.
بیگمان شعر خود صدای گره شده عاطفه و آگاهی است و زن در زنجیر کارکرد
.............

                                                                                 شبگیر پولادیان
 

 

 

 

 

                                 متن سخنرانی  آقای  نصیرمهرین

حضار گرامی سلام .
مسرور هستم که ازمدتی به اینسوشاهد دایرنمودن محافل گرامیداشت هستیم . جای خوشبختی است که موجی
درحرکت افتاده است . موجی که در مقابل شیوه های غلط وزیانبار ترور شخصیت وفرهنگ فحاشی وقدرناشناسی ونقد غلط ،عمل کرده است. استقبال ازین موج ، مرا به ابراز احترام به کار آگاهانه ...........
                                                                                      نصیرمهرین

 

 
 

                               متن سخنرانی آقای صدیق رهپو طرزی

خانمان و آقایان،
استادن ادب و شعر،
من، همراه با دو پوزش در برابر شماقرار دارم.
نخست ـ این که آن گونه که می دانید من اهل منبر و سخنرانی نیستم.
دوم ـ این که نگاه داشتن شمع کم نور و رنگ دیدگاه هایم، در برابر شما خورشید های شعر
...............

                                                                          صدیق رهپو طرزی
 

 

 

 

 

                          

 

استفاده از مطالب و عکسهای ( فـردا) با ذکر نشانی مأخذ مانعی ندارد

 

This website is optimised with IE6+ and a screen resolution of 1024 X 768 or higher