ضياع دردناک و غير منتظر  Anna Lindh  وزيرخارجهء سويدن برای کلوب قلم افغانها در استکهلم بسيار تکاندهنده و باورناکردنی بود.

او شخصيتی با جاذبه های گوناگون بود ـ ديپلوماتی مجرب، سخنوری توانا، بانوی بی آلايش و خانواده دوست، مبارزی نستوه و بی ترس و استعدادی درخشان در ميان زنان جهان.

او نه تنها در بين مردم سويدن و اروپا از محبوبيتی فراوان برخوردار بود بلکه مردمان آسيا، افريقا و امريکای لاتين نيز بسيار دوستش داشتند و او را به چشم يک پشتيبان جدی خود در منازعات بين المللی می  ديدند.

موضعگيری شجاعانه و خردمندانهء او در مسايل فلسطين، عراق و افغانستان از ياد نرفتنی است.

ما فقدان او را مصيبتی بزرگ برای هواداران آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی تلقی می کنيم و در قلم و قدم راهش را بخاطر همبستگی ملل، محو نژادپرستی و دوستی در بين ملل و نحل دنبال خواهيم کرد.

با درود های خالصانه

اعضای کلوب قلم افغانها در استکهلم
 و دست اندرکـــاران مــــجلهء فــــردا

2003-09-13