چند آهنگ از سالهای دور و نزديک

تحفه گويا پيشکش میگردد که اميد مورد پسند قرار گيرد

 

 

 سالهای دور

 

رعشه در دست باغبان افتاد...1

کنون که از من دوری ...2

تا کی دل خود پامال جفا ...3

با تو رفتم بی تو باز آمدم...4

وای از اين افسرده گان ...5

شنيدم از اينجا سفر می کنی...6

 

 

 سالهای نزديک

 

شنيدم از اينجا سفر ميکنی ...7

ای کاش ای عشق ما را ...8

زنده گی بر گردنم بار گرانی ...9

موج موج ...10

ديشب که تا سحرگه با يار ...11

ای آسمان، دلداده گان سويت...12

 

 

 

 اينجا را کليک کنيد و  همه آهنگها را يکی بعد ديگر بشنويد

 

 

بخاطر محدوديت های تخنيکی نمی توانيم اين آهنگها را بطور دايم در آرشيف فـــردا قرار دهيم، اما اين امکان را فراهم کرده ايم تا  با کليک کردن روی songs.zip بتوانيد آنها را در کامپيوتر تان حفظ کنند.

 

 

 

 

 


صفحهء مطالب و مقالات

 

صفحهء اول