Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مازيار قويدل

 

 

 

 

 

 

 

مازيار قويدل
سويدن

 

 

 

 

 

گرامی داشت استاد بزرگوارمان دکتر اکرم عثمان بر همگان خجسته باد
 

 


سخن از بزرگداشت دکتر اکرم عثمان در ميان است.
راستش را به خواهيد گرامی داشت را بسيار بيش از بزرگداشت پذيرايم، چرا که:
استاد بزرگوار من و ما و شما، دکتر اکرم عثمان، بزرگ هست و بزرگی اش را ادب و فرهنگ ميهن فرهنگی گواه.

دکتر عثمان، نه که زاده ی هرات، که زاده ی پهنه ی فرهنگی ميهن بزرگمان است که گستره ای دارد به درازا و بلندای از کوه های هند و چين، تا به البرز و زاکرس و ارس. از بغداد و اران (آذربايجان !!!)، خوزستان و يزد و کرمان تا پرواز بلند بالای تير پر فر آرش، مرو.
اکرم عثمان که نه زاده ی يک شهر و يک جا و در سال 1316 خورشيدی اسلامی، که زاده ی درازای پر فر و فرهنگ کهن ديارمان و شهر عشق است و پرورده ی دامان فردوسی، محمد بلخی، حافظ ، سعدی، خيام و زرتشت.

 


دکتر اکرم عثمان برای من يعنی خاک خوش بوی نيشابور، يعنی پيام "به نام خداوند جان خرد ِ" فردوسی، گوهر درخشان بدخشان و شراب خلر شيراز است.
دکتر اکرم عثمان برای من، يعنی فروغ فروزان جان شادروان دکتر احمد جاويد در باغی روان و خنده ی شيرين شکر استاد علی اکبر جعفری و پيام زرتشت مانند اشوايی اش در چهره ای چون گل خندان.
گرامی است و گرامش می داريم چون خورشيدی در آسمان ادب مان.

گرامی داشت استاد بزرگوارمان دکتر اکرم عثمان بر همگان خجسته باد.

بهاران 3745 زرتشتی، برابر با 2007 مسيحی و 1385 اسلامی.

 

 

 

 

 

 


 

صفحهء مطالب ويژهء بزرگداشت