Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزيزالله ايما

 

 

 

عزيزالله ايمــــا

 

 

 

 

و این در زمانهء ما فضیلتِ اندکی نیست

 

در عرفِ فرهنگی ما گهگاه ستایشگری وگزافه گویی جای ویژه یی دارد. چه بسا که این کار، فرصتِِ سنجشِ درست و دقیق را هم گرفته است.

 گروه گرایی، سیاستگرایی ، قوم و قبیله گرایی نه تنها رخنه در بیشترِ کارها و داوری های فرهنگی ما دارد؛ که  چهره سازی ها و سیماپردازی ها نیز بی نشان ازین لکه ها و داغ ها نبوده و نیست.

ما نویسنده گانِ مشهوری داریم که برگی ننوشته اند؛ شاعرانِ توانایی داریم که بیتی نسروده اند ومنتقدان و سنجشگرانِ بزرگی داریم که نقدی ننگاشته اند.

با این یاد کرد، میخواهم بگویم که دکتور اکرم عثمان در کارزارِ نوشتن پیوسته نگاهِ انسانگرایانه داشته است. او اگر چشمی به کوی یهودان می اندازد، هندوگذر را از از یاد نمی برد. و اگر از جلالِ دربار می گوید، مطربِ عیار و شـــکوه و فرِ پندارِ کاکه ها و پا برهنه گانِ دور از دربار را هر گــزفراموش نمی کند. و این در زمانهء ما فضیلتِ اندکی نیست.

گرانبار و افزون باد زنده گانیش

 

نشر شده ی وبسايت وزين کابل ناتهـ به همين مناسبت

 

 

 

 

 

 

 


 

صفحهء مطالب ويژهء بزرگداشت