Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اکرم عثمان
 

                   پوهاند زیار یک سیمای درخشان ادبیات و فرهنگ ما

پوهاند مجاور احمد زیار یکی از فرزانگان خوشنام کشور ماست، که نیم قرن تمام عمر شریفش را در راه تعالی فرهنگ ما صرف کرده و آثار گرانباری در گستره های ادبیات و دیگر بخش های علوم اجتماعی تقدیم جامعه کرده است.
در همین راستا پوهاند زیار دانشمند پرکار سختکوشی است که تالیفات پرشمارش چه از نظر کثرت صفحات و چه از نظر تنوع و فرزونی موضوعات، در راس محققان و پژوهشگران افغانستان جا می گیرد.
به گفت اغلب دوستدارانش جناب زیار افزونتراز هزار مقالهٔ علمی برشته تحریر در آورده و شاید در قیاس با دیگر همردیفانش دانشمند پرکاریست که خامه پربارش لحظه ای نیاسوده و بهترین ها را تحویل محیط ادبی و علمی ما داده است.
او در طول این نیم سده، همواره برای بزرگتر کردن فضای تفکر روشنفکران ما رزمیده است و هرگز نیات و منویات دشمنان آزادی را به تبجیل و تعریف نه نشسته است. اکنون قلمبدستان ما هفتادوپنجمین زاد روز آن بزرگوار را تجلیل می نمایند این قلم وظیفه خود میداند که برای طول عمر و سرفرازی بیشترش دعا کند و از جامعه چیزنویس و حقشناس ما بخواهد که قدر حضور مغتنم این استاد نیکومنش را بدانند ودرآرزوی خیر با این مخلص و دیگر دوستدارانش شریک شوند.
 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول