Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                                                         bbc

                                        از شمار دو چشم یک تن کم
                                       
وز شمار خرد هزاران بیشو اما با کمال تاسف، اینبار خبر از کم شدن یکی از هنرمندان خردمند، صاحب سبک، بی نظیر و بلند آوازهء وطن ما، ظاهر هویدای فقید است که در چندین عرصهء هنری: موسیقی، ادب و سینما از جایگاه خاصی برخوردار میباشد.
مرگ نابهنگام این هنرمند بزرگ، ضایعهء جبران ناپذیریست برای جامعهء هنری کشور ما
ما این مصیبت بزرگ را نخست به خانوادهء داغدار ظاهر هویدا ، در قدم دوم به جامعه هنریی کشور و در قدم سوم به تمامی مردم افغانستان تسلیت می گوییم

                                    راه آن بزرگمرد جامعه هنری کشور سپید باد
 

 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول