Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر محمد اکرم عثمان
                              
داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده
                                   جاودانه سیمای شعر معاصر افغانستان


داکتر حمیرا نکهت دستگیر زاده از بهترین های شعر معاصر افغانستان است. شخصیتی مالامال ااز نجابت و شجاعت دارد.

صرف نظر از درجهء والای شاعر که خود نشانهء بارز سلامت ذوق و استعداد او است در گستره های دانش معاصر چهره ای بلند پایه و شاز است، از همین جا به درجهء داکتری رسید و در زمینهء روزنامه نگاری و ادبیات ملی و جهانی پژوهش های ماندگاری به سر سپرد که خود جلوهء دیگر مقام ارجمند دانشی او میباشد.

دستگیر زاده با شعر و آثارش روحی تازهء در نسلی کاهل و دلمرده دمید. سکوی پرواز او بسوی اوجهای تخیل و بدیع سرایی تغییرات شگرفی است که در آهنگ ، وزن و موسیقی آفریده هایش پدید آورد و شعر فارسی را مرتبتی تازه بخشید.

بی گفتگو او چون سرو سایه فگن سیمای فیاض و آرامبخش است. هر کسیکه او را می شناسد از او جز نکویی، مهربانی و مهر و مروت ندیده است. باشد که از او بازهم اثری ماندگار به دوستداران شعر معاصر برسد و از چشمهء زلال معرفت او جریان های تازه جاری شود.

کلوب قلم افغانها بخود می بالد که به تبجیل و تجلیل از آثار و افکارش نشسته است و گزینهء شعرهای تازهء او را به نشر سپرده است.

    


ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول