Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

      

احسان لمر

افغانستان جز
ایالات پاکستان است

 

     یکی از روشهای دپلماسی بریتانیه اینست که پلان ها و پروژه های طرح شده خویشرا حتی صدسال بعد هم عملی مینماید.ودرین رستا طرحی دارد فریزر تتلر سفیر سابق بریتانیه در کابل که در کتابش بنام افغانستان که در سال 1950 در لندن طبع شده بود،و نوشته بود که:

     " قبائل سرحدی (پشتنونستان آزاد) مسلح و مهیب اندوهر آن امکان حمله و سرازیر شدن ایشان به اتفاق افغانستان در سر زمین هندوستان موجود است.این خطر هند شمالی وخطر صلح آسیای وسطی فقط بواسطه ضم و یکجا شدن دو دولت افغانستان و پاکستان با یکدیگربهر شکلیکه باشد،میتواند رفع گردد،ولو نظر به اختلافات روحی و اقتصادی وسیاسی وملی،اختلاط آن دوکشور ممکن بنظرنرسد، مهذا تاریخ حکم میکند که این اختلاط عملی گردد.واگراین عملیه بشکل صلح آمیزانجام نگیرد،با قوت عملی خواهد شد،زیرااگرافغانستان وپاکستان بواسطه این اختلافات ویا مزخرفات خط دیورند منقسم ودو پارچه باشند،حالت مساعدی برای انقلاب و موقع مناسبی برای کمونیزم فراهم خواهد شد.... پس درحالت عدم اتحاد افغانستان وپاکستان وفقدان پشتیبانی انگیس و امریکا،بازازجبهه شمال هجوم به عمل آمده وکنترول هندوکش بدست اجانب خواهد افتاد.تاریخ نشان میدهد کسیکه هندوکش را دردست دارد،کلیدهندوستان دردست اوست.بر عکس اگرافغانستان وپاکستان یکی شده آرام ومسعود باشندبا تشکیل یک پایگاه قوی شرقی درسلسله طویل دول اسلامی ازباسفور تا پامیر رول مهمی بازی خواهد کرد..." 1     

 دولت بریتانیه درطول دوره تسلط در هند نمیخواست افغانستان آزاد،آباد، آگاه و قوی در پهلویش قرار داشته باشد، چنانچه ازشروع ورودبهندوستان درتضعیف وسقوط دولتهای ملی ازهیچ عملی صرفه نکردند، بگونه مثال شاه زمان، شیرعلیخان وامان الله خان درکمترین زمان سقوط داده شدند اما دوست محمد خان،عبدالرحمن خان و پسرش حبیب الله خان وخانواده نادرخان سالهای طولانی درسریرقدرت و سلطنت بودند.
 نهضت مشروطیت خواهان اول ودوم بعد ازپیروزی جنبش رهائی بخش ملی 1919 با آغاز مرحلهءجدید درتاریخ  کشور گام های استوار وسریع را در اعمار افغانستان آباد و آگاه وپیشرو به پیش میگذاشتند ،اما عمال سیاه کار استعمار در لباس روحانیت و ملای دیوبند آنرا  تخریب و به شکست وسقوط مواجه ساختند که صدها مثال ازین خیانت ملی آنها درتاریخ کشورثبت گردیده است.

  "اغتشاشات پکتیا،شینوار،وشمالی،تحریک تجهیز وحمایه مادی ومعنوی ازآن توسط انگلیس بشمول تداوی جراحات حبیب الله خان کلکانی درسفارت بریتانیه درکابل (ص817 جلد اول،ا.درمسیرتاریخ،ونقل قول استاد خلیلی)،خیانت عدهء از وزرای ومامورین عالیرتبه امانیه وهم اشتباهات جبران ناپذیر شاه باعث  سقوط  دایمی کشور ما در فقر، جهل، عـقب ماندگی  قهقرائی بود. " وبدین صورت طرح سیاسی یکقرنه دولت انگلیس درافغانستان غیرقابل اشغال نظامی،با اشغال سیاسی عملی گردید." 2
شادروان محی الدین انیس،که خودشاهد تمام حوادث کشوربود چشم دید خود را چنین مینویسند که :

   "... گویا از تاریخ مستقل شدن افغانستان،اداره کردن سکان سیاست آن از مشکلترین شئونات ادا ری اش بوده است. چیزیکه براینهمه مشکلاتمیافزاید خطرناکی غلط کردندرین شعبه است. زیراجریانات قرن اخیرسیاست غربیها درصحنه های مشرق ا ینرا نشانداده است که  اندک سهویک دولت شرقی درمقابل سیاست غـربی با کمال بیرحمی آنرا تباه وفنا نموده،زیراغربیها را درهرچیزمتمدن وبا اعتدال میتوان گـفت،الادرمفادهای سیاسی شان که ازمرتکب شدن هـیچ تعـسف ( بیراهه رفتن ، راه را کج کردن ومنحرف شدن، بدون تامل بکاری پرداختن، ستم کردن ـ ا. لمر) و جبرکوتاهی ندارند....
اگر چه ما انکارکرده نمیتوانیم که هردوهمسایه دراثنای اغتشاش درشئونات داخلی دست انداخته باشند،وعلامات زیاداینرا نشان میدهدکه دروقت بینظمی احتمال کلی دارد که دست درازی های زیاد مخفـیانه شده با شد."

 شادروا ن انیس در ادامه مینویسد" آثار جریان پروپاگند مخالف مفاد حکومت حس میشد،مثلاًدرطبقه عـوام هـر روزافوهات عجیب سروده میشد،از قبیل اینکه اذان دادن موقوف خواهد شد و مسجدها را حکومت بسته کردنی است .... که عیناً همین افوهات نه تنها در کابل بلکه درلوگر وشمالی وعموم  سمتهای دورونزدیک مرکز به یک قا لب وعـبارت  منتشر بود چنانچه تکـرار ملاحضهء این پروپاگندها و باز یک  قالب و عبارت با یک ریخت بودن آنها  فکر را به این ملتفت میساخت که اینها درزیرکدام پروگرام و ترتیبات مخصوص نشرشده است." 3

 شهید غلام محی الدین آرتی گفته بود:" ..دست خارجی  بوسیله عمال داخلی دولت (امانیه ــ ا.لمر) را منحرف ساخت، وبا دستهای خودش قبراو را کند. آیا احمدعلیخان لودین ریس بلدیه (رئیس اردو دوره نادر خان ــ ا. لمر) علی احمد خان والی (علی احمدلویناب) شیراحمدخان رئیس شورای دولت ( پدرشیرزاد وزیر تجارت ـ ا.لمر) گل احمدخان رئیس ضبط احوالات، مرزا محمد یعقوب خان کابلی، حسین افندی مدیرگمرک،علی محمدخان وزیرتجارت ودها نفرهندی حتی اشخاص بی سوادی چون شیر احمدخان  تاجر وغیره کیها بودند که ده سال مثل مار در آستین دولت بازی میکردند" 4
 شهید تاج محمد خان بلوچ گفته بود: " اگر نادر خان را من میشناسم افغانستان نباید ازاوانتظارخیری داشته باشد،او بالای ملت افغانستان انتقام طلب دارد، وریشه مرد ومردمی را از بیخ خواهد کشید..." 5

  " نگهداشتن مملکت در حالت عقب ماندگی قرون وسطائی،جلوگیری ازتوسعهء معارف ملی،کشتن روح شهامت و مقاومت ملی دربرابراستبداد داخلی ونفوذ انگلیس،هچنین بغرض تضعیف ملت،ایجاد نفاقهای داخلی ازنظرزبان ومذهب ونژاد ومنطقه وقبیله سیاست روز دولت بود"6

 پس از شورش های ارتجاعی وخاینانه پکتیا،شینوار وکلکان این حرکت شوم وبقول روشنفکران آنوقـت " فاجعه تاریخی"را باعث گردید که: 

 " با انهدام دولـت امانیه و انهدام تحولات اجتماعی، پلان یک تخریب و ویرانیهای متداوم در پیش است و متحمل است که استبداد داخلی واستعمارخارجی افغانستان را برایمد ت طولانی واژگونه نگهدارد. پس البته در کشور ریشه وطنپرستا ن مبارز از بیخ  کشیده خواهد  شد. فقرعمومی آغاز خواهـد گردید. وحدت ملی افغانستان بواسطه تولید نفاق عـمومی بنامهای پشتون و تاجک،هـزاره وازبک، سنی و شیعه وامثال آن برهم خواهد خورد.

 وبلاخره فضای دیگر وقـشر دیگر ایجاد خواهـد گردید که به منافع و مصالح مردم افغانستان ارتباطی نداشته و بسازدیگران خواهد رقصید."  7

 حال که تا اینجا رسیدیم برمیگردیم به طرح جلالتمآب سفیربریتانیهءکبیریعنی ضم و یکجا شدن دودولت افغانستان و پاکستان با یکدیگر درسالهای آخیر از کنفدریشن افغانستان و پاکستان ( در جریان سفرمرحوم سردارعبدالولی  در پاکستان)، و یا اضهارات انجنیرحکمتیاربعد ازتشکیل دولت در1992 حرفهای میشندیم. پس از تشکیل امارت اسلامی برهبری ملا محمدعمر تکرار اینطرح بروی جراید خاص پاکستانی آمد که جراید ونویسندگان افغان درخارج باانعکاس آن احتجاج خویش را تبارزدادند. واما امروزپس ازتشریف آوری ناتو وجهانغرب غرض مقابله باطالبان!! تروریسم!!  مواد مخدره!!وغیره وغیره که هیچیک به نتجه نرسیدبلکه افزایش هم یافت." وزیرخارجه بریتانیا برحمایت  کشورش ازتلاشهای دولت أفغانستان برأي پیوستن طالبان به روند سیاسی تاکید کرده إست".8

  " أصف علی زرداری درگفتگوبا شبکه ان.بی.سی گفت:سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) وسازمان اطلاعات مرکزی امریکا(سیا) عامل بوجود آمدن پدیده طالبانیسم درمنطقه هستند.
وی خطاب به این شبکه امریکایی،گفت: من فکر میکنم که این بخشی ازگذشته ما وگذشته شماست. سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و سیا با هم طالبان را بوجود آوردند..."9

 اکنون روند ضم شدن کشورما به پاکستان از دوستانی که بکابل سفر کرده ویا دعوتنامهء به دوستانشان فرستاده اند شنیدم که ازدهن دروازه سفارتهای غربی برایشان جواب داده میشود که ما صرف به پاسپورتهای دپلماتیک ویزه داده  میتوانیم وبس شما به سفارت ما در اسلام آباد مراجعه نمائید و ویزاه تانرا درخواست نمائید؟؟؟ یعنی افغان با پاسپوت افغانی برای ویزه گرفتن به سفارت غربی به مرکز یعنی اسلام آباد برود و ویزا درخواست نماید ،زیرا آنچه در کابل وجود دارد شعبه کوچک قونسلی صرف برای ویزا های رسمی میباشد وبس .

 امروزچهارم ماه جون رئیس جمهورامریکا باراک اوباما به مصر سفر می کند و درانجا یک پیام مهم را به کشور های اسلامی و مردم مسلمان جهان میفرستد.درین پیام تجزیه عراق به سه کشور(سنی ،شیعه وکرد)،تجزیه افغانستان، ضم شدن قسمت غربی افغانستان به ایران(رشوه برای انصراف از بمب اتومی) توسعه دولت اردن ،تشکیل دولت جدید بلوچ و غیره شامل خواهد بود مراجعه نمائید به  http://www.New Middle East Map

 

من  از مفصل  این  قـصه مجملی  گفتم
 توخود حدیث مفصل بخـوان ازین مجمل

                           ***********************************

مآخذ

1 ــ غلام محمد غبار ــ افغانستان در مسیر تاریخ  ــ جلد دوم  ویرجینیا  سال 1999 ص 227 و 228 .

2 ـ همانجا ص 37.

3 ـ محی الدین انیس ـ بحران ونجات ـ طبع دوم خزان 1378 مرکزنشراتی میوند پشاور صفحات 25 ،26 و 55.   

4 ـ غلام محمد غبار ص 38.

5ـ همانجا ص 39 .

6ـ همانجا ص 46 .

شادروان غـبارـ افغانستان درمسیرتاریخ ـ جلد اول چاپ کابل میزان 1346 ص 835

8ـ  BBC Persian  مورخ جمعه 22 می 2009 .

9ـ  ویب سایت پیام آفتاب ، کد خبر:7263 |خبر: 1388/2/22

 

                                                                              

اجتماعی ـ تاريخی

صفحهء اول