Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون قلم افغانها در سویدن

 


                                         حقایقی دربارهء سیدجمال الدین افغان
                                                  به قلم احسان لمر


جناب احسان لمر از نویسندگان و محققان آگاه و متعهد کشور ماست. از او اهل مطالعه و تحقیق, نوشته های نغز و پرمحتوایی خوانده اند که هریک از آن پژوهش ها، خبر از درایت و وسعت معلومات قلمزن جوان کشور ما میدهد.
اخیرا ازاین پژوهشگر سختکوش کتابی جالب تحت عنوان حقایقی در باره سید جمال الدین افغان به اداره فردا رسید.
این رساله به مناسبت صدونهمین سال وفات سید برشته تحریر در آمده و بروشنی گواه زحمت گسترده و مستمر مولف در تدوین اثر می باشد.
تاریخ چاپش مارچ 2006 می باشد در شهر رین فرانسه بدسترس اهل مطالعه گذاشته شده است.
جناب لمر بیشترینه آثاری را که در باره سید نوشه شده به دقت زیرذره بین گذاشته وحسن وقبح شانرا بالا کشیده است.
از داوری های نگارنده بر می آید که او در مباحث مطروحه از تعصب وتنگ نظری کار نگرفته و در هر موردی امانت علمی را مد نظر داشته است.
از آنجا که سید جمال الدین افغان هنوز هم یکی از مطرح ترین سیماهای سیاسی علمی جهان اسلام می باشد و کماکان نظریاتش درباب اتحاد مسلمانان و پیکار باعمال جبر وظلم و کوتاه کردن پای جهانخواران مطرح بحث می باشد، آقای لمر با رجوع به آثار معتبری کوشیده است جایگاه سید را در فراز وفرود رویدادهای سیاسی منطقه ما وجهان عرب و امپراتوری عثمانی نشان بدهد و از جانفشانی ها و پیکار هایی سخن براند که سید جمال الدین افغان در کاراحیای فکر دینی و یگانگی کشورهای اسلامی به عمل آورد.
هر چند به خاطر رفتار مزدورانه شماری از رهبران کشورهای اسلامی از جمله ناصرالدین شاه قاجار وسلطان عبدالحمید فرمانروای دولت عثمانی و خدیو مصر ، آن آرمانها به کرسی نه نشستند وسیذ از درباری به درباری سرگردان گردید، ولی نفوذ روبه گسترش نظریاتش بی رنگ نشدند وحتی پادشاه خودکامه ای چون ناصرالدین شاه قاجار جانش را به سبب بی حرمتی به سید از دست داد.
با آنکه تعدادی از سیاستزدگان به هدف راه انداختن مقاصد ناشایستی در پی ایدیوژیک کردن نظریات سید بودند و هنوز هم این بازی را دنبال می نمایند مع الوصف حقیقت امر آن است که شخصیت سید بزرگتر از آن است که از چنان نیرنگ هایی آسیب پذیرد.
به پنداشت این قلم ، هنوز هم سید شناسی! از ظرفیت فراوانی برای بررسی وبازشناسی او برخورداراست.
سیدافغان از مفاخر فرهنگ و تاریخ ماست و هرنویسنده که کارنامه های آن عبقری مرد را ارج می گذارد و وقت و دانش اش را وقف افزایش نیات ومنويات وطن هواهان می کند، درواقع ملت ما را رس می رساند ودین اش را دربرابر مسووایت ملی و میهنی ادا می نماید.
کانون قلم افغانها در سویدن نشر واشاعه این کتاب نفیس را به آقای احسان لمر مبارکباد می گوید وبه خوانندگانش توصیه می کند که آنرا بخوانند وبهره ببرند.

                   

 

                     

 

 

 

 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول