Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اکرم عثمان
 

 


                                    سعدی درخت پرباری از بوستان معرفت
                                           

                                         

                                             تأليف سميع رفيع


بازهم سميع رفيع شايستگی و توانايی کم نظيرش را در گسترهء پژوهش ادبی و هنر به اثبات رسانيد و کتاب ذيقيمت سعدی درخت پرباری از بوستان معرفت را تقديم دوستداران آثار گرانسنگ تحقيقی نمود.
اين اثر پربار در 504 صفحه برشتهء تحرير درآمده و از سوی مبعهء شفاف در ماه سنبلهء 1358 خورشيدی بزيور چاپ آراسته گرديده است.

نويسنده در معرفی جلد اول کتابش آورده است: سعدی درخت پرباری از بوستان معرفت شامل زندگی و احوال سعدی ، عشق ، تصوف و عرفان در کلام سعدی ، شرح مختصر زندگی ، غرليات عارفانه ، عاشقانه و پند آميز و گلستان.
ودرباب محتويات جلد دوم نوشته است: شامل شرح مختصر گزيدهء بوستان، رباعيات ، مثنويات، مفردات، قطعات، قصايد، مواعظ و رسايل نثر می باشد. اندک توجه به مفردات مجلدات اين کتاب فخيم و ارزشمند ميرسانند که پژوهشگر سختکوش از جايگاه خاصی برخوردار است و در کنار شاعری و اطلاعات وسيع در هنر موسيقی و احاطهء قابل توجه به برخی از دانش های زمان ما ادبيات شناس بلند دستی نيز است.
او از فرازنگان بلند آوازهء وطن ماست. هر چند دربارهء محامد و جنبه های گوناگون شخصيت هنری و اجتماعی او فراوان نوشته شده است. مع الوصف تذکار دوباره و چند ين باره بعد های استعدادهای خلاق و نوآور او برای تمام هنر دوستان بخصوص نسل جوان ما در خارج از کشور ، حايز اهميت فراوان می باشد چه جناب رفيع برعکس شمار کثير جوانان فرنگ رفتهء که از فرهنگ و زبان مادری شان بريده اند و در کان نمک مغربزمين حل شده اند کمالاتی از گونهء شاعری ، نقادی آثار ادبی ، عرفان شناسی و موسيقی شناسی را در خود جمع کرده و بسياری از آن هنر ها را به حد کمال رسانده است.
او نه فقط از بيرون به آن هنر ها نظر کرده و اصول علمی آنها را آموخته است بلکه خود در عمل گستره های پر رمز و راز آن عوالم لمس کردنی و لمس ناردنی را درنورديده.
آقای رفيع نه تنها در شناخت موسيقی خراسانی و دستگاههای مربوط آن صاحب صلاحيت است بلکه شماری از ابزارهای ساز هندی را نيک می نوازد . او خودش غزلخوان خوش صدا و چيره دستی نيز است. در محفل باشکوهی که اخيراً به مناسبت تجليل از روز جهانی زن در استکهلم برگزار شد، آقای رفيع بسيار خوش درخشيد و توانايی های کم نظيرش را در دکلمهء شعر هايش و شنواندن غزلهای آباری در مايه های ساز و آواز به اثبات رسانيد و با کف زدنهای ممتد مشتاقان هنرش مقابل شد.
شايسته گفتن است که سميع رفيع در خانواده ء فضل پروری در کابل به دنيا آمده و فرزند شادروان رحيم داد خان می باشد.
او تصيلات عالی را در رشتههای ، ادبيات، تعليم و تربيه و روانشناسی در کابل به پايان رسانده و در آلمان نيز رشتهء روانشناسی را دنبال کرده و موفق به دريافت مدرک معتبری شده است.
جناب رفيع به عرفان و اشراق هم علاقه ء افر دارد و سالها با اهل دل چه در خانقاهای کابل و چه در کوچه ء خرابات که محل اقامت صاحبدلان صاحب حال بود معاشرت داشته و از هر دو فيض برده است.
بنابر آن او به سياق منش پيشينه يان ما خراباتی و مناجاتيست و از هر دو جايگاه رسيدن به مدارج عالی معنوی را در نظر داشته است.
منسوبان کلوپ قلم افغانها در سويدن ، کاميابی های بيشتر اين هموطن فرزانه را آرزو ميبرند و مطالعه اين مجموعهء نفيس را به خوانندگان مجله و سايت انترنتی فردا توصيه ميکند.

 

 

 

 

 

 


 

ادبی ـ هنری

 

صفحهء اول