Farda فـــــردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داکتر اکرم عثمان

 

داکتر اکرم عثمان

 

 

 

 

منصور سايل شبآهنگ

با صدای رسا و قريحت سرشار

 

 

 

 

 

به گمان اکثر فرهنگشناسان، جنبهء غالب و شاخص حيات معنوی و فرهنگی ما دلبستگی بی چون و چرا به کلام منظوم و مضمون موزون است. در چنين عرصه ای از حدود يکهزار و دصد سال پيش تا زمان ما، شعر فارسی دری تمام قله ها و منظر های ظرافت طبع و تخيل شاعرانه را درنورديده و بر فراز ها و چکاد هايی آسمانسا و بی نظيری دست يافته است، از همين جا شعر فارسی در کستره ای بسيار پهناور از نيمقارهء هند تا ماورای دجله و فرات و سينکيانگ و کرانه های سردريا و سمرقند و بخارا به مهمترين وسيلهء بيان عوالم درونی ملل سيرشماری تبديل شده است. به ندرت کشوری در جهان وجود دارد که قريحت مردمش در پروردن معانی لطيف و افکار بديع همانند پارسی گويان، گل کرده باشد.

ما همه واقفيم که سرزمين ما بار ها و بار ها با ايلغار مهاجمان مقابل شده و ويرانی های بزرگی را تحمل کرده است، چندانکه در تهاجم چنگيز و هلاکو و تازيان و ديگر جهانخواران شهر های زيادی از سکنه خالی شده و در مواردی تمام شاهرگ های حيات پی شده اند اما شعر و کلام موزون بعد از اندک مدتی چون تقدير محتوم و ذات زندگی معنوی ما، از لا به لای خاکستر انحطاط و انجماد سر برآورده و شاعران، سرودِ هستی و تداوم زندگی را ساز کرده اند. گفتی شعر فارسی ققنسی نميرنده است که در قعر آتش بالنده می شود و تجديد حيات می کند.

از بدو انشتار مجله و سايت انترنی فــــردا که بعضاً مصادف به سياه ترين سالهای حيات سياسی مردم ما بود، ما پيوسته شاهد تولد طبايع تابناکی بوده ايم که استعداد و درخشش شانرا در گسيل گزينه های شعر و ديگر ژانر های ادبی به اين کانون نشان داده و مژده باززايی و بازآفرينی جلوه های گوناگون ادبيات آفرينشی را به ما رسانده اند.

يکی از همان جلوه ها، سه دسته گل بويا و زيبا از شاعر جوان افغان منصور سايل شبآهنگ بنامهای برمردات غربت، کشند مرا و اين غرب و اين غروب می باشند که از تولد شاعر بلند انديشه، نازکخيال و صاحب توانايی های کم نظير در شعر امروز ما خبر می دهد.

از آنجا که شادروان اکادميسين دکتور جاويد مقدمه ای ممتع و ارزشمندی بر کشتند مرا سرودهء منصور سايل شبآهنگ نوشته اند و با استادی و محبت تمام صفات جميل شعر های مندرج در آن مجموعه را با معيار های زيباشناسی محک زده اند بنابر آن هر تبصرهء ديگر تحصيل حاصل به نظر می رسد.

 

 

                        برای خواندن نمونه شعر منصور سايل شبآهنگ در اينجا کليک کنيد

 

 

 

در ضمن تحفه گران ارج ديگری نيز ضميمهء کتابها بود که دوچندان مرا شاد کرد و آن CD شعر های شبآهنگ و ناديه فضل بود که هر دو با استادی کامل شماری از سروده های شانرا دکلمه يا قرائت کرده اند.

صدای هردو بسيار گوشنواز، تر و آهنگين بودند و اين هيچمدان را برانگيختند که ازاين دور احسنت آفرين بخوانم و به سهم خودم از دوستداران فردا و علاقمندان شعر آرزومندم که با دريافت و تهيه CD ها و مجموعه های شعر آندو هموطن شيرين کلام، مشام جان شانرا معطر گردانند و وسيلهء معرفت هرچه بيشتر مردم ما را با آن دو استعداد درخشان فراهم گردانند.

 

 

شما را به شنيدن دکلمهء دو سروده از CD ياد شده دعوت می کنيم.

 

معبود من             شعر و صدا از منصور سايل شبآهنگ

ميهن                   شعر و صدا از ناديه فضل

 

 


ادبی هنری

 

صفحهء اول