صفحات آرشيف

 

۱      ٢     ۳       ۴  

 

 

 

 

داستان کوتاه

نگارش و خوانش از

اکـــــرم عثمان

 

 

اولمير آوازخوان عاشق

نوشتهء بشير سخاورز

 

 

رابطهء انسان و خدا

معروف آزاد

 

 

چند قطعه شعر
از

کــــريم شفائی

 

 

رياليزم جادويی

بشير سخاورز

 

 

و در اينجا هم
در پشت ديوار های بلند تبعيض

نوشتهء نبی عظيمی

 

 

با حافظ

سميع رفيع

 

 

پيام کلوب قلم افغانها
به مناسبت

۲۴ جوزا، فرخنده روزِ  مادر

 

 

تأملی در
 مسألهء ملی و هويت مليت ها

احمد شاه عبادی

 

 

جدايی دين و دولت

فريد سياووش

 

 

خندهء امريکايی

آصف بره کی

 

 

داکترسيما سمر، افغان زنى برچکاد
 شهامت و اوج شهرت و محبوبيت

نوشتهء اعظم سيستانی

 

 

نبی عظيمی

 

 

يادی از انا ليند
و ادوارد سعيد

 مشتاق نوری

 

 

داکتر اکرم عثمان و
عضويت در انجمن نويسندگان سويدن

فــــردا

 

اندوهکده

(Jackie Sheeler)

برگردان:
 صبورالله سياه سنگ

 

 

در حاشيهء
قطعه ای از بهشت

اثر علی پيام

نوشتهء حبيب الله

 

 

فــــــردا ٢٨

 

 

خزان نامه

معروف آزاد

 

 

در حاشيهء دشت آيينه
مجموعهء اشعار رازق فانی

نوشتهء واصف باختری

 

 

در حاشيهء
زبان و ادبيات ترکی ازبيکی

از پرتو نادری

 

 

مجسمهء آزادی
 برقع پوش شد

فـــريد سياوش

 

 

کميسيون سرای

(طنز)

از قلم فضل الرحيم رحيم

 

 

شخ بروت

نوشتهء س. ح . روغ

اهدا به واحد نظری

 

 

نمايندهء ويژهء ايالات متحدهء امريکا
در افغانستان بر مسند قدرت

Newyork Times

برگردان: ضيا معصومی

 

 

رقص ها...

شعری از

امام عبادی

 

 

سيمای زن افغان در تاريخ

اثری از اعظم سيستانی

 

 

رو به رو با
واصف باختری

پرتو نادری

 

 

شگرد های نو شدن
درنگی بر نوسازی و توسعه پايدار

مير حسين مهدوی

 

 

سلام بر مردم
افغانســــــتان

از بشير سخاورز

 

 

مسأله يی شک فلسفی
و جبرواختيار،
 درآثارقدمای زبان وادبيا ت فارسی

از نبی عظيمی

 

 

گزيدهء بجا

شعر از راحـله يار

 

 

يک آسمان گنجشک
مجموعه شعر محمد حسين محمدی
برای اطفال

نوشتهء هژبر شينواری

 

 

نمايش آثار نقاشــــی

عبدالرحيم غـفـوری

 

 

 

 

    نامه ی از استاد صباح   

PDF

 

 

 

 

 

 

 

ملنگ جان
شاعری از بستر رنج،...

نوشتهء هــژبر شينواری

 

 

چک سفيد بوش نقد نشد

ايشرداس

 

 

  آيينه يی در برابر
گلنار و آيينه

صبورالله سياه سنگ

 

 

گلنار و آيينه
از دريچهء ديگر

نعمت حسينی

 

 

عصر دولتشاهی

 

 

در کشور عزيزم
 انتخابات ميشود

ملک ستيز

 

 

حکيم لودين
مردی از اقليم آوا های جادويی

 ضيأ افضلی

 

 

من مردم

سراينده: Karen Ethelsdattar

برگردان: صبورالله سياه سنگ

 

 

در حاشيهء
کاروان افغان

بشير سخاورز

 

 

نگينه و ستاره
مجموعهء جديد داستانی
از دکتور پروين پژواک

ايشرداس

 

 

هينداره

شعر

 فاروق فــــردا

 

 

درخت پرشگوفه فروردين...
احمد ظاهر در آستانه شصت سالگی

 صبورالله سياه سنگ

 

 

بيست و پنج سال پس از
احمـــــــد ظـــاهــــــــر

فضل رحيم رحيم

 

 

گفت و شنود
و چنــد آهنگ

فــــردا پيشکش می کند
Real Audio

 

 

يادنامهء احمد ظاهر
(از بيست و پنج سال پيش)

فــــردا پيشکش می کند

Real Audio

 

 

مرغ قفس پرورد را از
لذت پرواز خبری نيست

م. ا. نگارگر

 

 

وخشوری اشراقيون

نوشتهء بشير سخاورز

 

 

نگينه و ســــتاره

 داستان کوناه از پروين پژواک

به خوانش هـژبر شينواری

(برگرفته از زامهران)

 

 

وحدت ملی

ايشرداس

 

 

نگاهی به مجموعه داستانی
راز های قلعهء قرمز

تقريظ از نبی عظيمی

 

 

در بارهء
نهضت ميهنی

قدير حبيب

 

 

" من بيگناه نيستم "

Karen Ethelsdattar

برگردان: صبورالله سياه سنگ

 

 

منافع ملی

(طنز)

نوشتهء عبدالقادر رحيمی

 

 

در خط بی خاصيت زمان

مجموعهء شعر های تازهء

فــريدون ابراهيمی

 

 

چند غزل

از بيرنگ کوهدامنی

 

 

ستمديدگان آسمان
شعری از سعدی يوسف

برگردان از حسيب عمّار

 

 

داکتر محمودی فقيد
دشمن استبداد و فدايی آزادی

از داکتر اسد آصفی

 

 

بهار ســرايوو
Goran Simic

برگردان از
صبور الله سياه سنگ

 

 

اشکی در يک  سوگی

نوشتهء نعمت حسينی

 

 

آنسوی آب ـ آنسوی آيينه
گزينهء شعر های
طيبه سهيلا

صبورالله سياه سنگ

 

 

صدای حضرت جانان

نور محمد دوايی

 

 

انديشه های شهر شعر
اثر مير اسمعيل مسرور نجيمی

از ايشرداس

 

 

نانخانهکالا

واحد نظری

 

 

د خندا کانکور

شعر د فاروق فـردا