زنده گى سرشار بى حالى ست،

Feb 26, 2020 | ادبیات امروز, شعر و ادبیات, شماره جدید

سید ضیاالحق سخا

زنده گى سرشار بى حالى ست، از حالم مپرس
خسته گى تقويم تكرارى ست، از سالم مپرس

ساز من ناسازگارى هاى «سُر» و «لَى» شده
«كم هوايى» مى كند آواز، از «تال»م مپرس

ششجهت ديوار مى رويد اگر پر مى زنم
از نفس افتاده ى هستم كه…

از بالم مپرس

برف پيرى كجكلاه و چين صورت زينتم
پيرهن تن پوش ضعف و…

آه، از شالم مپرس

آفتابم از لب ديوار حرفى زد، ولى
فهم آن از عقل من- اين پخته ى كالم- مپرس

ديد كولى بر خط دستم، ولى آهى كشيد

گفت: …

امانه!

بيا از طالع و فالم، مپرس!

بيشتر از اين چه مى پرسى كه: «كيفَ حالِكَ؟!»
تلخ مى مويم برادر! سخت مى نالم، مپرس

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *