تنگ غروب پر فروغ
آب در خندق بالا می آید
زن آبستن در دشت می رود

تو را به یاد می‌آورم نرگس
آنگاه‌ که بانگ ناقوس عزا برخاست
همرنگ غروب بودی

مرگ یک کارمند

مرگ یک کارمند

داستان کوتاه از انتون چخوف گزارنده به فارسی: حضرت وهریز  یک شام خوش، ایوان دِمیتری وِیچ چِرویاکُف،...

چیستی هایکو (بخش سوم)

چیستی هایکو (بخش سوم)

مسیح طالیبان جنون شاعرانه   ابتدایی را در مدرسه مَلِک شهرضا درس می خواندم، سال 1336، یک همشاگردی...