تنگ غروب پر فروغ
آب در خندق بالا می آید
زن آبستن در دشت می رود

تو را به یاد می‌آورم نرگس
آنگاه‌ که بانگ ناقوس عزا برخاست
همرنگ غروب بودی

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *