بی شک بیش کیک !!

Jun 17, 2019 | بخش سیاسی, نقد و نگارش

دکتور سید حمید الله  روغ

به اوضاع جاری وطن چگونه بنگریم؟

گفتار بیست و سوم

بی شک بیش کیک !!

دو روز پیش بتاریخ ۱۴ جون ۲۰۱۹ نصیر فیاض گرامی بحثی داشت دربارهٔ ادعای «شورای» کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در این باره که مردم به دعوت آنان لبیک بگویند، و به اعتراضات ملیونی به جاده ها برایند؛ جناب عبدالرحیم ایوبی نمایندهٔ مردم کندهار در این بحث گفت:

« در این وطن ما قانون اساسی داریم؛ در این وطن رییس جمهور به ارادهٔ مردم و به رأی شفاف انتخاب شده است؛ اما در همین نظام همه روزه اولاد ما کشته می شود؛ پس ما باید جلو همان کسانی را بگیریم که قانون اساسی را زیر پا می کنند؛ ما باید جلو کسانی را بگیریم که به ناموس مردم و به ناموس خواهران ما تجاوز می کنند…کودکان ما را می کُشند؛ رشوت می گیرند؛ چور و چپاول می کنند؛

سبب بدبختی، سبب فحشا، سبب رشوت، و سبب تلفات ملکی و نظامی همین حکومت موجوده است…

حالی وضع چنین شده که آشکارا به ناموس مردم تجاوز می کنند… بالای قول اردوی شاهین حمله شده است؛ سربازان و افسرانی که دردفاع ازناموس وطن زخمی شده اند… مادر و زن سرباززخمی می آید به عیادت مریض خود به شفاخانه … در پایوازی به ایشان تجاوز می شود…

غنى بايد آماده شوى!

تحمل و صبر مردم بالاخره به پايان می رسد!

من تحمل يك نظام ظالم را ندارم!

تا هنگامی که در این وطن آبروی زن و مرد امن نه شود… قیام بر ضد این حکومت فرض است… در غير آن فساد، تجاوز جنسى و کشتار مردم دوام پيدا می كند »

این سخنان از زبان یک وکیل صاحب وقارشورای ملی جاری می شود؛ ایوبی یک پشتون است؛ ازقندهار است؛ طالب نیست؛ و ظاهراً نزد «شورای نامزدان» هم به خواستگاری نرفته است!

سخنان ایوبی، اوضاع آشفتهٔ یک کشوری را برملا می سازند که دراین کشور، حکومت، هر روز، و پیوسته بیشتر، از صیانت ناموس و جان و مال مردم عقب می ماند؛

مردم حق دارند اعتراض کنند که حکومت چرا ضروری ترین اصول تأسیس خود را ادا نمی کند؟

مردم حق دارند چنین یک حکومت را نامطلوب بشمرند!

مردم حق دارند برعلیه چنین حکومتی اعتراض کنند!

مردم حق دارند به چنین حکومتی رأی ندهند!

قضاوت دربارهٔ سخنان ایوبی را به خوانندگان، و به مطلعان امور از نزدیک، واگذار می کنیم؛ اما در همین جا به یک معمای اوضاع کنونی کشور بر می خوریم و در حیرت فرو می رویم:

همین سخنان را که ایوبی می گوید؛ همین سخنان را حریف های انتخاباتی داکتر غنی هم می گویند! حتی همان قضایی را که خود ایشان ایجاد کرده اند، و خود شان آن را مستقل شاخته اند، باز خود شان گفتند که این قضا بی فانوس است! و در قاموس ما کسی که قضایای ناموسی را به این قضا راجع می سازد، آن کس از نسل سیتروس است!

فضا بناگهان ساز نکند، اما از قضای روزگار همین قضا دهان باز بکند که نی! ما این مسایل ناموسی را که بر ارگ اتهام وارد آمده حتما بررسی می کنیم؛ و در اجلاس علنی و در حضور جامعهٔ مدنی و رسانه ها بررسی می کنیم!

سوال در این نیست که این حریفان خودشان درتأسیس این آشفتگی سرتاسری در افغانستان چه دستی داشته اند و دارند؟ سوال دراین هم نیست که چرا وچگونه از میان همین کاندیدان صدا بر می خیزد که از میان برداشتن یک کوهبندی یک «ضایعهٔ ملی» شمرده شود؟ و یک ، امپراطور دشت بندی، بیعانه وارد می کند؛ و به یاد کوهبندی بیانیهٔ پُرچور صادر می کند؟

سوال در این هم نیست که آیا برای پایان دادن به این آشفتگی سرتاسری، بالاخره ضرور است که باند های خود سری سازمان یافته در وطن از میان برداشته شوند؟ و یا ضرورنیست؟

چرا نمی بینم که دولت سختکوش است تا دامنش از آلودگی لای ولوش پالوده شود؟چرا خوش ما نمی آید بینیم که قوای مسلح افغان برای بارنخست پس ازسالیان دراز شیر واری وارد ولسوالی شیرزاد ننگرهار شد؟ چرا نمی بینیم که قطعه سرخ طالبان در ننگرهار نابود شد؟ که ولسوالی دای چوپان زابل باز گرفته شد؟ که ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب دوباره تسخیر شد؟ که در ولایت فراه ۵۳ لابراتوار مواد مخدر نابود گردانیده شدند؛ و که با این همه فعالیت ها، تنها امسال در بخش امنیتی یک میلیارد دالر صرفه‌جویی هم شده است؟

سوال در این هم نیست که خی اینقدر پول بی حساب که در سال های گذشته درسکتور امنیتی مصرف می شدند، برای چی کاری مصرف شده اند؟

خیر اس که این سوال ها اصلا مهم نیستند! سوال اصلی در یک جای دیگر است:

همین مجاهدان راه کرسی،که سی دفه آیت کرسی خواندند، تا مردم را به بغاوت عاصی بسازند،همین ها اینک دو روز ازموعد ایشان گذشته است، چرا به جاده ها نبرامده اند؟ کجاست آغای «خردوان» که گفته بود ما کتی یک ملیون پالان قتی، از جاده اگه پاده نسازیم، نمی مانیم؟

چی گپ شده؟ از حکومت ترسیده اند؟ نی بابا ! حکومت امروزه خو وسیله ای حتی برای ترساندنِ خود، ندارد!

گپ دراین است که جناب داکتر خلیلزاد گفت ما می دانیم که یک عده به تحریک کشورهای همسایه تلاش دارند نا امنی جور کنند و اگر ما را مجبور بسازند، افشا می کنیم!

پس آیا این چند نفر از نام بدی ترسیده اند؟ نی بابا!

این ها ازاین ترسیده اند که ملیونها وملیاردها دالری که دزدی کرده اند دربانک هایی ذخیره شده اند که در زیر نظارت امریکا هستند؛ و امریکا می تواند فقط با یک هدایت تمام دارایی های باد آوردهٔ اینان را برباد دهد!

گپ در این جا است هموطن عزیز!

این مدعیان کرسی، پیشانی ترشی های ساختگی شان از برای حفظ مواشی باختگی شان است!

جامعهٔ جهانی می گوید که ما در افغانستان زیاد تر از یک هزار ملیارد دالر مصرف کرده ایم؛ معلوم است که این پول بزرگ را بالای سر افغانان دور دادند، تا به افغانان دوران سر دادند! اما این هم معلوم است که امروزافغانستان مجبور است برای ساختمان بند های آبی خود ۸ ملیارد دالر از بانک جهانی قرضه بگیرد!

این همه پول چگونه زیر زده شد؟ و به کدام جیب ها سرازیر زده شد؟

این است سوالی که تاریخِ یخن دریده، در برابر این همه مدعیانِ چشم دریده می گذارد!

سوریه هم به جنگ داخلی برده شد اما در پنج سال دامن جنگ کوتاه شد؛ چرا جنگ افغانستان در دامن کوهبندی ها، بندی شد؟

گپ در این جا است هموطن عزیز!

یک هزار دزد، گنبد زد، تا وطن را از تو بدزدد!

بلی هموطن عزیز! این درست است که سرای تان در دست وایسرای است! ولی ای وای اگر رأی تان برای چورسرای است !

بروز ۱۴ جولای اجلاس سران شانگهای در بیشکیک دایر شد.

مسألهٔ افغانستان یک موضوع محوری مباحثات مجلس بیشکیک بود؛ و دراین رابطه سخنرانی د اکتر غنی، توجه همه حضار را برانگیخت؛ تصاویر نشان می دادند که صدراعظم هند با یک توجه عمیق به سخنان غنی گوش می داد؛ چند نکته در بیانیهٔ غنی قابل توجه و تعمق هستند:

یکی این که غنی به ماهیت پروسه های جاری در آسیا، و مقام افغانستان در این پروسه ها، اشارهٔ دقیقی داشت:

«ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم، از صلح، وحدت وهمبستگی ملی درداخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌ یی چهار راه آسیا و بستری برای همکاری ‌های منطقه ‌یی و جهانی عمل کنیم. سرمایه‌گذاری بر اتصال منطقه‌یی و تجدید همکاری ‌های منطقه‌ یی و بین‌‎المللی، اقداماتی خواهد بود که برای دستیابی به دیدگاه متذکره اتخاذ خواهیم کرد. روند مبدل ‌شدن به چهار راه انرژی و دهلیز ترانسپورتی بین آسیای میانه، آسیای جنوبی، ایران و خلیج در حال تحقق یافتن است … یک اجماع کامل را در رویکرد منطقه ‌یی برای رفاه و امنیت جمعی کشورهای ما ایجاد کنیم.. علی‌رغم وهم و بی‌باوری جهانی، دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دلایلی برای تجلیل و خوش‌بینی دارند… بستری را برای تحول تاریخی اوراسیا به یک براعظم اقتصادی {اقتصاد قاره‌یی} ایجاد کرده است.»

دیگری دربارهٔ پروسهٔ صلح در افغانستان صلح، رییس جمهورغنی در برابر« خطر رویکردهای پراگنده برای صلح» هشدار داد، و افزود:

«یک افغانستان صلح‌آمیز و امن، دو یا سه برابر منفعت برای منطقه، تمام کشورهای عضو و ناظر سازمان شانگهای و جهان در پی خواهد داشت. ما روی حمایت و همکاری شما برای به دست آوردن جایگاه حقیقی خود به عنوان چهار راه آسیا در براعظم اقتصادی اوراسیا و سیستم همکاری بین المللی، حساب می‌کنیم. یک ائتلاف منطقه ‌یی و بین‌المللی برای صلح باید شکل گیرد تا یک چارچوب منسجم برای گفتگو مذاکره ایجاد گردد، یک کارگروه منطقه ‌یی با گروپ شانگهایی کار کند تا برنامه‌ها و پروژه‌ های موفق و سودمند را در راستای اتصال منطقه ‌یی و کاهش فقر شکل دهد. باتوجه به اینکه صلح دارای ابعاد متعدد است، دست یافتن به یک موافقت‌نامه صلح با طالبان می‌تواند بمثابۀ یک مؤلفه کلیدی برای کاهش خشونت عمل کند. با درنظرداشت تعهد ایالات متحدۀ امریکا مبنی بردستیابی به یک راه ‌حل سیاسی با اعتبار، ما از هماهنگی مناسب برای ایجاد اجماع بین‌المللی مورد نیاز روی صلح، با تمام شرکای خویش برخوردار هستیم. هرچند پیشرفت در خصوص صلح نیازمند اجماع منطقه‌یی و دانستن وابستگی‌‌های طالبان با حامیان شان است؛ منتظر هستم تا یک گفتگوی همه‌جانبه و سازنده با نخست وزیر عمران خان به تاریخ ۲۷ جون ۲۰۱۹ داشته باشم»

با ملاحظه به صرفاً همین دو بند، گپ کسانی را مسترد می کنیم که می گویند غنی از سیاست خارجی چیزی نمی داند!

موضوع بعدی مورد توجه در بیشکیک یک ایتلاف نو درمیان ترکیه وایران وچین و روسیه بود که بنظر می رسد هند هم در آن شریک خواهد شد و ایتلاف نیات خود را برای مقاومت در برابر سختگیری های امریکا ابراز می کنند؛

وبالاخره از یک دیدار محرمانه درمیان چین وهند و روسیه گزارش داده شد؛ معلوم است که مشکلات میان چین و هند بزرگ است وسابقهٔ طولانی دارد؛اما این سه قدرت بزرگ آسیایی بالاخره فهمیده اند که باید بکوشند تا زبان یگدیگررا بفهمند؛ هند جای مهمی درستراتژی جنوب آسیای امریکا دارد؛هدف اصلی این ستراتژی مهارکردن چین است؛ از این نظر این مذاکرات محرم سه جانبه باید توجه زیادی را در واشنگتن بیانگیزد.

هند در سیاست خارجی خود بطورعنعنوی بسیار محتاط است؛ و هیچگاه قصد نمی کند پیش از دیگران گام بردارد؛ اما

همین هند خود را ناگزیر دید در برابر تعذیرات اقتصادی امریکا بالای صنایع فولاد و الومینیوم هند عکس العمل نشان بدهد؛ و اخیراً بالای۲۶ قلم محصولات وارداتی امریکا تعرفه وضع کرد! از جانب دیگر فشار هایی که امریکا مشترکاً بالای هند و ترکیه وارد کرده است، این دو کشور مهم را با هم نزدیک تر ساخته است؛

فرید ذکریا اخیراً درتحلیل خود تحت عنوان «نابودی قدرت آمریکا به دست خود» نوشت که امریکا درسال اخیر راهی را پیمود که دوران هژمونی امریکا در جهان را بسرعت بپایان رسانید!

۱۴ جون ۲۰۱۹ عمران خان در اجلاس سران شانگهای شانه های خود را سرچپه جای بجای کرد؛ در همین روز ۱۴ جون کلدار پاکستانی یک اُفت «زبردست» داشت؛ ۱۷۵ کلدار پاکستانی هم نتوانست یک دالر امریکایی را خریداری کند؛ آفت اقتصادی پاکستان دامنهٔ وسیعتری یافت؛شخصیت های سرشناس سیاسی پاکستان به جرم پولشویی به زیرخانهٔ کالا شویی انداخته شدند؛ امیدواری عمران خان به قرضه هایی بود که بانک جهانی برایش می داد؛ اینک جناب پامپیو اعلان کرد که امریکا از سپردن این قرضه ها به پاکستان ممانعت می کند؛

مشکلات سیاسی داخلی پاکستان هم شدت می گیرند؛رهبران نهضت حفاظت پشتون یکی پشت دیگری زندانی می شوند اما در سرتاسر پاکستان و جهان به دفاع از پشتون ها و نهضت حفاظت پشتون مظاهرات و راهپیمایی ها براه انداخته شدند؛ برای بارنخست وکلای مدافع پاکستان به تظاهرات وسیع به حمایت از اعتراضات پشتون ها پرداختند وشعارشان همان شعار نهضت حفاظت پشتون بود: « دهشت گری از اردوی پاکستان می آید!!»

نیروهای امنیتی افغانستان یک لاری را بازداشت کردند که از پاکستان به سوی کابل در راه بود وهفت تن مواد منفجره درآن جابجا شده بود؛علاوه برمواد منفجره، درلاری۳۵بشکه شراب هم منتقل می شد؛تا«مجاهدان فی سبیل آی اس آی» اول ویسکی بزنند! و بعد به امر پاکستان برای کشتار مردم کابل چوسکی بزنند!

بگفت غنی «جنگ در افغانستان وبالای افغانستان» کماکان جریان دارد.

شخصیت سرشناس سیاسی افغان جناب مایار نوشت: «جهان، جنگ و صلح افغانستان را دست کم نگیرد»؛

جناب حامد کرزی، رییس جمهور قبلی افغانستان نیز اخیراً در این مورد ابراز نظر کرده است؛ وی گفته است:

« سوال مطرح می شود که چرا پروسهٔ صلح آهسته به پیش می رود.

امریکا هر روز کشور و خانه‌های ما را به عنوان جنگ با طالبان بمباران می کنند، و ما خواهان پایان این بمباران ها هستیم ومی خواهیم که کشور ما از هیچ ناحیه‌ یی آسیب نبیند. نظامیان امریکا شدت حملات بر مردم افغانستان و خانه ‌های شان را افزایش داده اند و با بمباران خود زنان واطفال ما را میکشند حملات به خانه‌های مردم فوراً توقف یابند…

ما نمی‌خواهیم افغانستان جای رقابت بین کشورهای بزرگ باشد، برعکس می‌خواهیم افغانستان جای تفاهم و همکاری کشورهای بزرگ جهان باشد.

انتخابات زمانی عادلانه وخوب برگزار می شود که ما آزاد باشیم. متأسفانه در انتخابات ما امریکا و متحدینش دست بسیار دراز و نادرست دارند. دست غرض دارند. من به این عقیده استم که نتیجۀ انتخابات ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و انتخابات پارلمان اخیر نشان می دهد که مملکتی که در آن دست شدید خارجی باشد، نمی تواند انتخابات آزاد، عادلانه و سرتاسری را برگزار کند»

چنین گفت جناب حامد کرزی!

۱۶.۰۶.۲۰۱۹

يتطلب الانغماس في الثقافة العربية استكشاف جوانبها المتعددة. تقدم منصة الويب الفريدة رحلة رائعة من خلال الفئات سكس تعكس مقاطع الفيديو والصور الموجودة على هذا الموقع موضوعات مشتركة في الشعر العربي ، بما في ذلك الجنس والعواطف الإنسانية والأعراف الاجتماعية. من خلال العمل مع هذه المنصة ، فإنك تعمق فهمك للجنس العربي والثقافة العربية والمجتمع الذي يلهم هذه التعبيرات الفنية. سواء كنت عالما أو مبتدئا ، يقدم هذا المورد نظرة جديدة على الجنس العربي الديناميكي.

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *