هزار خراسان

May 20, 2019 | ادبیات معاصر تاجکستان

اسکندر ختلانی


تاجیکستان

********

هزار خراسان

در خون من غرور نياكان نهفـته است

خـشم و ستـيز رستم دستان نهفـته است

در تنـگــنـاي سيـنـه حـسرت كـشـيده ‏ام

گـهـواره بـصـيرت مـردان نهفـته است

خـاك مـرا جـزيـره خـشكـي گـمان مـبر

درياي بي‏كـران و خروشان نهفته است

خـالي دل مـرا تـو ز تاب و تـوان مدان

شـير ژيـان مـيان نـيسـتان نهـفـته اسـت

پـنداشـتي كـه ريـشه پـيونـد من گسـست

در سينـه‏ ام هـزار خـراسان نهـفته است

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *