هزار خراسان
2019-05-20

اسکندر ختلانی


تاجیکستان

********

هزار خراسان

در خون من غرور نياكان نهفـته است

خـشم و ستـيز رستم دستان نهفـته است

در تنـگــنـاي سيـنـه حـسرت كـشـيده ‏ام

گـهـواره بـصـيرت مـردان نهفـته است

خـاك مـرا جـزيـره خـشكـي گـمان مـبر

درياي بي‏كـران و خروشان نهفته است

خـالي دل مـرا تـو ز تاب و تـوان مدان

شـير ژيـان مـيان نـيسـتان نهـفـته اسـت

پـنداشـتي كـه ريـشه پـيونـد من گسـست

در سينـه‏ ام هـزار خـراسان نهـفته است

مرگ پسرک

مرگ پسرک

تنگ غروب پر فروغ آب در خندق بالا می آید زن آبستن در دشت می رود تو را به یاد می‌آورم نرگس آنگاه‌ که...