چی داریم

مارس 25, 2019 | آرشیف 2016

ظاهر تایمن

شاعر: Warsan Shire
از کتاب: “مردانِ ما از ما نیستند”
فارسی نوشتِ شعر از: ظاهر تایمن

___________________________

چی داریم

مردانِ ما از ما نیستند.
حتا پدرم که آن بعد ظهر رفت، از من نیست.
برادرِ زندانی ام از من نیست.
کاکاهایم، خانه می روند و به کله هایشان گلوله می خورد. از من نیستند.
پسرانِ کاکایم، که برای کم و زیاد بودنشان، درکوچه چاقو کاری می شوند، از من نیستند.
و بعد مردانی را که می خواهیم دوست داشته باشیم، می گویند که،
ما خیلی از دست داده ایم و زیاد سیاه پوشیم،
بارِ غمِ ما سنگین تر از آن است که عشقِ آنها باشیم،
می روند و ما سوگ آنها را هم می گیریم.
مگر ما این جا برای همین ایم؟
که در آشپز خانه بنشینیم و با انگشتانِ خویش حساب کنیم،
آنهای را که مُردند، کسانی را که رفتند،
و دیگرانی را که پولیس، مواد مخدر، مریضی و یا هم
زنی دیگر بُرد؟
پذیرفتنی نیست.
به جلد ات نگاه کن، آن دهان، آن لبان، آن چشمان ،
آه خدای من، گوش ده به آن خنده.
تنها تاریکی یی را که باید بگذاریم در زندگی ما بیاید. شب است،
حتا برای آن هم مهتاب داریم.
___________________________

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

گهواره؛ پایان یک رکود

گهواره؛ پایان یک رکود

سیامک هروی برگرفته از نشریۀ وزین « اطلاعات روز» درست پنج سال قبل از امروز در سایت فارسی بی‌بی‌سی...

0 Comments