رونمایی کتاب ( ناشناس ، دیگر ناشناس نیست)

Mar 4, 2019 | آرشیف ـ 2019

 برنامۀ ادبی

رونمایی کتاب  “ناشناس ناشناس نیست”

سخنران: صبور سیاهسنگ

خوانش بخش هایی از کتاب توسط میوند عثمان و همایون مروت

موسیقی

با هنرنمایی ادریس سجادی

زمان
ساعت 3:30 – شنبه 06 اپریل 2019

آدرس
Nacka musik- och konferenscenter
Griffelvägen 15 13181
Nacka, Sweden

برگزار کننده: کلوپ قلم افغانها در سویدن

شماره های تماس برای نشانی و آگاهی بیشتر

0046.705670775 ـ 0046.70.4449869

سخن مدیر مسئول

سخن مدیر مسئول

کلوب فرهنگی هنری فردا در سویدن جشنواره ادبی (اکرم عثمان)،  ویژه داستان کوتاه دوم ماه می سال 2021...

0 Comments